Со почеток од Вторник, 24.10.2023 година кандидатите за административно управување ќе имаат можност да полагаат покрај на Македонски јазик и на Албански јазик.


Прашања кои што ќе бидат дел од испитите што ќе се спроведуваат од 24.10.2023 година.


1. ПРАШАЊА ОД ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ (македонски јазик)

2. ПРАШАЊА ОД ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ (албански јазик)

3. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ - СТУДИИ НА СЛУЧАЈ (македонски јазик)

4. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ - СТУДИИ НА СЛУЧАЈ (албански јазик)