LISTA E PYETJEVE TË PROVIMIT PËR UDHËHEQJE ADMINISTRATIVE (PJESA E PËRGJITHSHME)


Ligji i kundërvajtjeve


1. Procedurat kundërvajtëse nuk mund të iniciohen ose të kryhen nëse ato kalojnë:

a) dy vjet nga data në të cilën është kryer vepra penale

b) një vjet nga data në të cilën është kryer vepra penale

c) tre vjet nga data në të cilën është kryer vepra penale

 

2. Sanksioni për kundërvajtje i vendosur nuk mund të kryhet nëse nga data e vlefshmërisë së vendimit për kundërvajtje ka kaluar:

a) një vjet

b) tre vjet

c) dy vjet

 

3. Autoritetet kompetente shtetërore të autorizuara për fillimin e procedimit kundërvajtës janë të detyruara t 'i propozojnë shkelësit një nga procedurat e përshpejtuara përpara paraqitjes së kërkesës për fillimin e procedimit kundërvajtës, nëse:

a) pala atë e ka kërkuarë

b) kjo përcaktohet me ligj

c) inspektori e kërkoi

 

4. Kundër vendimit për kundërvajtje të bërë nga autoriteti kundërvajtës mund të bëhet ankim nëpërmjet autoritetit kundërvajtës deri:

a) ministri i resorit

b) këshilli inspektues

c) komisioni shtetëror

 

5. Kundër aktgjykimit dhe vendimit të gjykatës së shkallës së parë mund të deklarohet

a) padi para Gjykatës Administrative

b) ankesë deri në gjykatën e shkallës së dytë

c) ankesë në Këshillin e Inspektimit

 

6. Kundër vendimit për kundërvajtje që e ka sjell Komisioni Shtetëror mund të parashtrohet:

a) ankesë në Gjykatën Supreme

b) ankesë në Gjykatën e Lartë Administrative

c) padi për të sjellë një mosmarrëveshje administrative

 

7. Procedimet para gjykatës së shkallës së parë duhet të përfundojnë

a) brenda 6 muajve nga data e paraqitjes së kërkesës për fillimin e procedimit kundërvajtës

b) brenda 3 muajve nga data e paraqitjes së kërkesës për fillimin e procedimit kundërvajtës

c) jo më vonë se 12 muaj nga data e paraqitjes së kërkesës për fillimin e procedimit kundërvajtës

 

8. Për veprat penale për të cilat parashikohet një gjobë prej më shumë se 15.000 euroo në kundërvlerë denari, procedura para kryerjes së kundërvajtjes duhet të përfundojë

a) jo më vonë se 12 muaj nga data e paraqitjes së kërkesës për fillimin e procedimit kundërvajtës

b) brenda 3 muajve nga data e paraqitjes së kërkesës për fillimin e procedimit kundërvajtës

c) brenda 6 muajve nga data e paraqitjes së kërkesës për fillimin e procedimit kundërvajtës

 

9. Me ligjin që parashikon kundërvajtje për caktimin e gjobës me urdhër pagese mund të parashikojë një shumë që për personat fizikë nuk mund të jetë më e lartë

a) nga 50 euro në kundërvlerë denari

b) nga 500 euro në kundërvlerë denari

c) nga 1000 euro në kundërvlerë denari

 

10. Me ligjin që parashikon kundërvajtje për caktimin e gjobës me urdhër pagese mund të parashikojë një shumë që për personat fizikë nuk mund të jetë më e lartë

a) të pakufizuar

b) nga 1.500 euro në kundërvlerë denari

c) nga 5.000 euro në kundërvlerë denari

 

11. Vendimi për shkeljen përcaktohet afati për pagesën e gjobës, i cili nuk mund të jetë më i shkurtër:

a) prej 15 ditëve dhe as më shumë se 90 ditë nga dita e vlefshmërisë ose vendimit përfundimtar

b) prej 8 ditëve dhe as më shumë se 30 ditë nga dita e vlefshmërisë ose vendimit përfundimtar

c) prej 1 muaj dhe as më shumë se 6 muaj nga dita e vlefshmërisë ose vendimit përfundimtar

 

12. Kur vepra është kryer në rrethana veçanërisht lehtësuese, gjoba për një individ mund të zbutet.

a) nuk mundet

b) për një të tretën

c) për një gjysmë

 

13. Gjoba për përgjegjësin e personit juridik është:

a) nga 15 euro në kundërvlerë denari deri në 1.000 euro në kundërvlerë denari

b) nga 50 euro në kundërvlerë denari deri në 2.000 euro në kundërvlerë denari

c) 30% e gjobës për subjektin juridik

 

14. Gjoba për përgjegjësin e tregtarit individual është:

a) nga 15 euro në kundërvlerë denari deri në 1.000 euro në kundërvlerë denari

b) 30% e gjobës së matur për një tregtar individual

c) nga 50 euro në kundërvlerë denari deri në 2.000 euro në kundërvlerë denari

 

15. Kundërvajtësit mund t 'i ndalohet ushtrimi i një profesioni, veprimtarie ose detyre të veçantë nga gjykata:

a) më së paku tre ditë deri në 30 ditë më së shumti

b) prej 6 muaj deri në 5 vjet

c) më së shumti deri në një vit, duke llogaritur nga data e vlefshmërisë së vendimit

 

16. Në vendimin e gjykatës me të cilin vendoset sanksioni ndaj një personi juridik një tregtari individual ndalon përkohësisht kryerjen e një veprimtarie të veçantë përcakton kohëzgjatjen e sanksionit:

a) e cila nuk mund të jetë më pak se tre muaj dhe as më shumë se tre vjet

b) e cila nuk mund të jetë më pak se tre muaj dhe as më shumë se tre vjet

c) e cila nuk mund të jetë më pak se gjashtë muaj dhe as më shumë se tre vjet

 

17. Për shkeljet e personave juridikë dhe tregtarëve individualë, mund të vendosen sanksionet e mëposhtme:

a) një gjobë dhe një ndalim të përkohshëm për kryerjen e një aktiviteti të veçantë

b) paralajmërim, gjobë dhe ndalim i përkohshëm për kryerjen e një aktiviteti të veçantë

c) paralajmërim, gjobë dhe ndalim për të kryerjen e profesionit, aktivitet ose detyrë

 

18. Pas marrjes dhe nënshkrimit të urdhrit të pagesës kundërvajtëse, kryesi i veprës penale është i detyruar të paguajë gjobën:

a) brenda 15 ditëve nga marrja e urdhrit të pagesës kundërvajtëse

b) brenda 8 ditëve nga marrja e urdhrit të pagesës kundërvajtëse

c) brenda 30 ditëve nga marrja e urdhrit të pagesës kundërvajtëse

 

19. Kryerësi që do të paguajë gjobën brenda afatit ligjor të marrjes së urdhrit të pagesës kundërvajtëse:

a) do të paguajë 30% të gjobës së vendosur

b) do të paguajë 70% të gjobës së vendosur

c) do të paguajë gjysmën e gjobës së vendosur

 

20. Nëse kundërvajtësi nuk e paguan gjobën brenda afatit ligjor, zyrtari:

a) parashtron padi deri te gjykata kompetente

b) parashtron padi për të sjellë një mosmarrëveshje administrative

c) parashtron një kërkesë për fillimin e procedurave kundërvajtëse në gjykatën kompetente, d.m.th. autoriteti kundërvajtës

 

21. Një nga procedurat e përshpejtuara është:

a) procedurë për mediacion me persona fizikë dhe juridikë

b) procedura e marrëveshjes me persona fizikë dhe juridikë

c) procedurë për ndërmjetësim me persona fizikë dhe juridikë

 

22. Kundër vendimit për kundërvajtje të bërë nga autoriteti kundërvajtës mund të bëhet ankim brenda:

a) 15 ditë

b) 8 ditë

c) 30 ditë

 

23. Kundër vendimit për kundërvajtje të bërë nga gjykata mund të bëhet ankim në afat:

a) 15 ditë

b) 30 ditë

c) 8 ditë

 

24. Për ekzekutimin e detyrueshëm të gjobës zbatohen dispozitat prej:

a) Ligji i Procedurës Penale

b) Ligji i Procedurës Tatimore

c) Ligji i Ekzekutimit të Sanksioneve

 

25. Ndalimi i drejtimit të mjetit motorik mund të përcaktohet për kohëzgjatjen e:

a) prej 3 muaj deri në tre vjetë

b) prej 6 muaj deri në pesë vjetë

c) prej 30 ditë deri në 1 vjetë

 

26. Ndalimi i personave nën ndikimin e alkoolit ose substancave të tjera psikoterapie mund të përcaktohet nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe e njejta  zgjatë:

a) më së shumti 48 orë

b) më së shumti 12 orë

c) më së shumti 24 orë

 

27. Ndalimi i një të huaji në një qendër të pranuar të caktuar nga gjykata mund të zgjasë:

a) më së shumti 24 orë

b) më së shumti 48 orë

c) deri 30 ditë

 

28. Gjykata që zhvillon procedimin e kundërvajtjes me vendim e ndalon atë nëse:

a) nëse një sëmundje e përkohshme mendore ka ndodhur me të pandehurin

b) nëse gjoba është paguar

c) nëse vendbanimi nuk mund të përcaktohet ose nuk është në dispozicion të autoriteteve shtetërore

 

29. Nëse procedura e zgjidhjes dështon, komiteti i zgjidhjes:

a) parashtron kërkesë për fillimin e procedurave kundërvajtëse

b) parashtron padi për të sjellë një mosmarrëveshje administrative

c) e njoftojnë autoritetin kompetent që ka konstatuar shkeljen

 

30. Sanksionet e vendosura për një vepër të kryer më parë nuk mund të konsiderohen rrethanë rënduese ndaj një shkelësi madhor, nëse nga data e vlefshmërisë së vendimit për një vepër deri në kryerjen e veprës së re:

a) më shumë se 3 vjet

b) më shumë se 2 vjet

c) më shumë se 5 vjet


Pyetje nga LOPOASH


1. Cili ligj rregullon organizimin, kompetencat dhe punën e organeve të administratës shtetërore?

a) me Ligjin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë

b) me Ligjit të Procedurës së Përgjithshme Administrative

c) me Ligjin e Organizimit dhe të Punës së Organeve të Administratës Shtetërore


2. Organet e administratës shtetërore janë pjesë e ....

a) pushtetit legjislativ

b) pushtetit inspektues

c) pushtetit ekzekutiv


3. Organet e administratës shtetërore mund të jenë .....

a) ministritë, gjykatat dhe kuvendi

b) ministritë dhe gjykatat

c) ministritë, organet e tjera të administratës shtetërore dhe organizatat administrative


4. Organi i pavarur i administratës shtetërore për punën e tij në jep llogari para .....

a) Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

b) Këshillit Inspektues

c) Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe ministria përkatëse


5. Organizatat administrative janë themeluar si .....

a) nënorganizata të administratës shtetërore

b) organe të pavarura të administratës shtetërore

c) organizata paralele të administratës shtetërore


6. Në periudhën aktuale, si organe të administratës shtetërore, janë themeluar ...

a) 11 ministri

b) 14 ministri

c) 16 ministri


7. Organet e administratës shtetërore në kuadër të kompetencave të tyre veprojnë në përputhje me ....

a) Kushtetutën dhe ligjet

b) Kushtetutën, ligjet dhe rregullat

c) Kushtetutën, ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara


8. Propozimet e ligjeve të propozuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë si propozues i autorizuar janë përgatitur nga ........

a) Komisioni Legjislativ dhe Ligjor

b) organet e administratës shtetërore

c) Sekretariati i Legjislacionit


9. Me ligj, njësive të vetëqeverisjes lokale dhe Qytetit të Shkupit mund t'u besohet kryerja e detyrave të caktuara nga kompetenca e organeve të administratës shtetërore....

a) po

b) jo


10. Ligjet dhe rregulloret që u referohen organeve të administratës shtetërore zbatohen edhe nga personat fizikë dhe juridikë të cilët me ligj janë të autorizuar për të kryer detyra në kompetencë të administratës shtetërore....

a) po

b) jo


11. Ligji i Organizimit dhe i Punës së Organeve të Administratës Shtetërore, përfshirë ligjet për zbatimin e ndryshimeve dhe shtesave të tij, miratohet me ....

a) shumicë të thjeshtë

b) shumicë prej dy të tretash

c) shumicë të kualifikuar


12. Byroja e Zhvillimit të Zonave Ekonomikisht të Zhvilluara Pamjaftueshëm punon si pjesë e ....

a) Ministrisë së Ekonomisë

b) Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale

c) Ministria së Vetëqeverisjes Lokale dhe Ministrisë së Ekonomisë


13. Drejtoria për Afirmimin dhe Avancimin e Kulturës së Pjesëtarëve të Bashkësive në Republikën e Maqedonisë së Veriut punon si pjesë e ....

a) Qeverisë së Republikës së Maqedonisë

b) Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale

c) Ministrisë së Kulturës


14. Mbikëqyrjen e punës së ministrive e kryen...

a) Këshilli Inspektues

b) Qeveria e Republikës së Maqedonisë

c) Komisioni Legjislativ dhe Ligjor


15. Mbikëqyrjen mbi punën e organeve në kuadër të ministrive e kryen...

a) Këshilli Inspektues

b) Këshilli Administrativ

c) ministritë


16. Puna e ministrisë drejtohet nga .....

a) sekretari

b) ministri

c) sekretariati


17. Zëvendësministri i ministrisë përkatëse emërohet dhe shkarkohet nga ....

a) Qeveria e Republikës së Maqedonisë

b) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë

c) ministri


18. Propozimi për emërimin dhe shkarkimin e zëvendësministrit të ministrisë përkatëse në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dorëzohet nga......

a) ministri i ministrisë përkatëse

b) kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë

c) Qeveria e Republikës së Maqedonisë


19. Organi i pavarur i administratës shtetërore, përkatësisht organizata administrative drejtohet nga .....

a) sekretari

b) drejtuesi

c) drejtori


20. Nëse ndërmjet ministrive lind mosmarrëveshje lidhur me kompetencën ose lindin çështje të tjera kontestuese në kryerjen e punëve në kompetencë të tyre, këto ministri janë të detyruara të formojnë ..............

a) gjykatë të arbitrazhit

b) grup ndërinstitucional për zgjidhjen e çështjeve të kontestuara

c) këshill të ndërmjetësimit


21. Rregulloret në kompetencë të një ministrie të caktuar miratohen nga...

a) Ministria

b) Владата на Република МакедонијаQeveria e Republikës së Maqedonisë

c) ministri


Pyetje nga LPPA dhe Ligji  për kontestet administrative


1. Punët administrative përfaqësojnë

a) aktivitetet e Gjykatës Administrative

b) aktet dhe veprimet me të cilat shprehen ose ekzekutohen kompetencat e autoriteteve publike

c) të gjitha aktet dhe veprimet me të cilat shprehen ose ekzekutohen kompetencat e autoriteteve publike dhe që zgjidhin ose prekin të drejtat, detyrimet ose interesat juridike të personave fizikë, juridikë ose palëve të tjera në procedurë, si dhe çdo çështje tjetër që përcaktohet si administrative me ligj të veçantë

 

2. Me ligje të veçanta, disa gjëra mund të rregullohen ndryshe nga ky ligj, nëse


a) nuk është në kundërshtim me parimet dhe qëllimin bazë të këtij ligji

b) nuk zvogëlojnë mbrojtjen e të drejtave dhe interesave ligjore të palëve të garantuara me këtë ligj

c) nuk kundërshtojnë parimet dhe qëllimin bazë të këtij ligji dhe nuk zvogëlojnë mbrojtjen e të drejtave dhe interesave ligjore të palëve të garantuara me këtë ligj.

 

3.  “Organ publik” përfaqëson


a) ministritë, organet e administratës shtetërore, si dhe organet e komunës, të qytetit të Shkupit dhe të  komunave në qytetin e Shkupit.

b) ministritë, organet e tjera shtetërore, personat juridikë dhe fizikë të cilëve u është besuar me ligj ushtrimi i kompetencave publike, si dhe organet e komunës, qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e Shkupit

c) ministritë, organet e administratës shtetërore, organizatat e themeluara me ligj, organet e tjera shtetërore, personat juridikë dhe fizikë të cilëve me ligj iu është besuar ushtrimi i kompetencave publike, si dhe organet e komunës, qytetit të Shkupit dhe komunave në qytetin e Shkupit.

 

4. “Organi kolegjial” paraqet...


a) organin i cili përbëhet nga tre ose më shumë anëtarë dhe i cili, në bazë të ligjit, është i autorizuar të veprojë, të vendosë dhe të ndërmarrë veprime të tjera administrative në punët administrative.
b) një organ që përbëhet nga të paktën dy anëtarë


5. "Akt administrativ” është

 

a) akt individual i një autoriteti publik dhe i gjykatës administrative

b) çdo akt i vetëm

c) akt individual i një autoriteti publik që miratohet në bazë të një ligji që vendos për të drejtat, detyrimet dhe interesat ligjore të palëve

 

6. "Pala" është


a) cilido person fizik

b) person fizik ose juridik, me kërkesën e të cilit ka filluar procedura administrative

c) çdo person fizik ose juridik, me kërkesën e të cilit ka filluar procedura administrative, ndaj të cilit është nisur procedura administrative, i cili është i përfshirë në një procedurë të nisur për detyrë zyrtare, ose që me qëllim të mbrojtjes së të drejtave ose interesave të tij juridike, ka të drejtë të marrë pjesë në procedurën administrative. Palë mund të jetë edhe një autoritet publik, filial ose njësi tjetër biznesi të një shoqërie tregtare, vendbanimi dhe të ngjashme ose një grup personash, edhe pse nuk e kanë statusin e personit juridik.

 

7. "Marrëveshje administrative" është

 

a) çdo marrëveshje të lidhur nga autoriteti publik

b) person fizik ose juridik, me kërkesën e të cilit ka filluar procedura administrative

c) marrëveshje që autoriteti ose veprim i një autoriteti publik që nuk është akt administrativ ose marrëveshje administrative, e cila mund të ketë efekt juridik mbi të drejtat, detyrimet ose interesat ligjore të një personi, siç janë informacioni publik, marrja e deklaratave, mbajtja e shënimeve, lëshimi i certifikatave, veprimet përmbarimore dhe veprime të tjera faktike publik lidh me palën për ushtrimin e kompetencave publike nën autoritetin e organit publik, kur kjo përcaktohet me ligj të veçantë.

 

8. "Akt real" është


a) çdo akt ose veprim i autoritetit publik që nuk është akt administrativ ose marrëveshje administrative

b) informacionet publike, marrjen e deklaratave dhe mbajtjen e shënimeve

c) akt ose veprim i një autoriteti publik që nuk është një akt administrativ ose një marrëveshje administrative, e cila mund të ketë efekt juridik mbi të drejtat, detyrimet ose interesat ligjore të një personi, si informacioni publik, marrja e deklaratave, mbajtja e shënimeve, lëshimi i certifikatave, veprimet përmbarimore dhe veprime të tjera faktike

 

9. Organet publike veprojnë në përputhje me


a) ligjet

b) ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë

c) Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë

 

10. Në procedurën administrative autorizimi


a) mund t'i jepet edhe një shkruesi

b) mund të jepet me shkrim dhe me gojë në procesverbal

c) nuk mund të jepet

 

11. Parashtresat mund të dorëzohen….

a) menjëherë ose të dërgohet me postë, të komunikohet gojarisht në procesverbal dhe të dorëzohet në formë elektronike në pajtim me ligjin.
b) menjëherë ose të dërgohen me postë, të komunikohen gojarisht në procesverbal
c) me postë

 

12. Si vërtetohet dorëzimi i shkresës në procedurë administrative?

a) Sipas detyrës zyrtare, organi publik lëshon vërtetimin, d.m.th. dëshminë e pranimit, me ç'rast përfshihen data dhe ora e dorëzimit, lënda e kërkesës, lista e dokumenteve të dorëzuara, dhe afatet e lëshimit të aktit administrativ.
b) me një fletëdorëzim të nënshkruar nga çdo anëtar i rritur i familjes së marrësit
c) me një fletëdorëzim të nënshkruar nga marrësi

 

13. Dorëzimi në procedurën administrative kryhet me anë të:

a) letrës së rekomanduar, me dorëzim personal, tërthorazi ose publik, si dhe në mënyrë elektronike ose me publikim zyrtar.
b) dërgesë postare pa rekomandim
c) dërgesë urgjente

 

14. Kur bëhet fjalë për dorëzimin e një dokumenti në procedurë administrative, nga pala të cilës nuk i dihet vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, ose kur bëhet fjalë për akte që u referohen disa palëve, organi publik dërgesën...

a) e bën me shpallje publike
b) nuk e kryen atë
c) e kryen nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme

 

15. Nëse dita e fundit e afatit për një veprim të caktuar në procedurë administrative është ditë jopune, ditë pushimi apo ditë jopune që festohet, afati përfundon...

a) në ditën e parë pasardhëse të punës
b) në ditën e parë pasardhëse
c) në të njëjtën ditë

 

16. Afatet në procedurë administrative konsiderohen të jenë...

a) ditët, muajt dhe vitet. Mund të jenë gjithashtu edhe orët
b) ditë dhe javë
c) ditë dhe muaj

 

17. Afati absolut për kthimin e gjendjes së mëparshme në procedurë administrative është...

a) tre muaj
b) gjashtë muaj
c) një vjet

 

18. Kujt i dorëzohet propozimi për kthim në gjendjen e mëparshme në procedurë administrative?

a) organit publik ku duhet të ishte kryer veprimi i humbur
b) Gjykatës Administrative
c) pranë Inspektoratit Administrativ Shtetëror

 

19. Cili inicon procedurë administrative?

a) organi publik kompetent sipas detyrës zyrtare, ose me kërkesë të palës
b) Inspektorati Administrativ Shtetëror me kërkesë të palës
c) Gjykata Administrative sipas detyrës zyrtare

 

20. Kërkesa për fillimin e procedurës administrative dorëzohet me...

a) një formular që organi publik është i detyruar të përgatisë dhe në të cilin specifikohen dëshmitë dhe të dhënat që pala është e detyruar t'ia bashkëngjisë kërkesës dhe dëshmive, si dhe të dhënat që organi publik përgjegjës për zgjidhjen e çështjes i siguron sipas detyrës zyrtare.
b) në formë elektronike
c) një parashtresë që e përgatit vetë pala

 

21. Pajtim gjyqësor në procedurë administrative...

a) do të shënohet në procesverbal
b) bëhet me miratimin e një akti administrativ
c) e bën Gjykata Administrative22. Zgjidhja e një procedure administrative duhet të jetë gjithmonë e qartë dhe e përcaktuar, si dhe nuk guxon të jetë e dëmshme për interesin publik ose interesin ligjor të palëve të treta.

a) e saktë
b) e pasaktë

 

23. Pala mund të japë deklaratë gojarisht në procesverbal, ose me shkrim në çdo fazë të procedurës

a) e saktë

b) e pasaktë


24. Nëse gjatë procedurës organi publik që udhëheq procedurën administrative has në një çështje të mëparshme, ai do ta ndërpresë procedurën derisa të zgjidhet çështja e mëparshme dhe për këtë e njofton palën.

a) e saktë

b) e pasaktë

 

25. Kur procedura për çështjen e mëparshme duhet të nisë me kërkesë të palës, njoftimi për ndërprerjen e procedurës përmban edhe udhëzime për këtë kërkesë...

a) e saktë

b) e pasaktë

 

26. Dokumentet e lëshuara nga një organ publik të një vendi të huaj, të cilat janë të vlefshme si dokumente publike në vendin ku janë lëshuar...

a) janë të vlefshme si dokumente publike edhe në vendin tonë, vetëm në përputhje me kushtet e reciprocitetit dhe nëse janë të vërtetuara siç duhet
b) janë të vlefshme si dokumente publike edhe në vendin tonë
c) ato janë të vlefshme si dokumente publike në vendin tonë, nëse janë të vërtetuara siç duhet


27. Çdo dokument publik i lëshuar në formën e përcaktuar nga një organ publik brenda kompetencës së tij...

a) dëshmon atë që vërtetohet ose përcaktohet në të
b) nuk e dëshmon atë çfarë vërtetohet apo përcaktohet në të

 

28. Në shqyrtimin e procedurës administrative, palët...

a) kanë të drejtë të marrin pjesë
b) nuk thirren
c) nuk kanë të drejtë të marrin pjesë

 

29. Dëshmitë dhe të dhënat, për faktet për të cilat organi publik mban shënime zyrtare, e që përgjegjësinë e zgjidhjes ose shënimet zyrtare i mban një organ tjetër publik, pra një subjekt tjetër që mban regjistër të të dhënave, i siguron:

a) zyrtari që drejton procedurën
b) Pala me kërkesën e së cilës është nisur procedura
c) kompetent është i kualifikuari

 

30. Në procedurën administrative, pala mund ta dorëzojë dokumentin në origjinal ose në kopje të vërtetuar.


a) e saktë
b) e pasaktë

 

31. Hyrja e aktit administrativ përmban:

a) emrin e organit publik që e miraton aktin, rregulloren mbi kompetencën e atij organi, emrin e palës dhe të përfaqësuesit ligjor ose të të autorizuari, nëse ka, dhe një përshkrim të shkurtër të lëndës së  procedurës.
b) emri i organit që e miraton aktin administrativ, rregulli i kompetencës së organit,  data dhe vendi i miratimit të aktit administrativ.
c) emri i organit që e miraton aktin administrativ, dhe rregulloren e organit të atij autoriteti

 

32. Kur parashikohet se ankesa në procedurën administrative nuk e vonon zbatimin e aktit administrativ, duhet theksuar në...

a) dispozitiv
b) këshillën juridike
c) udhëzimin për mjetin juridik

 

33. Me këshillë juridike në aktin administrativ, pala...

a) informohet për këshillën e rregullt juridike, që mund të përdoret kundër aktit administrativ.
b) njoftohet se nuk ka të drejtë ankese
c) njoftohet që mund të dorëzojë ankesë apo procedurë tjetër para gjykatës

 

34. Kur ka mundësi ankimimi ndaj aktit administrativ të miratuar në procedurë administrative, në këshillën juridike theksohet se:

 

a) kujt duhet t'i dorëzohet mjeti juridik, në çfarë forme dhe cili është afati i paraqitjes.
b) në sa kopje dorëzohet ankimimi dhe shuma e tarifës administrative
c) brenda cilit afat dorëzohet

 

35. Elemente shtesë të aktit administrativ janë:


a) afati kohor, kushti dhe urdhëresa
b) afati
c) afati dhe urdhëresa

 

36. Kundër aktit administrativ të miratuar në shkallë të parë në procedurë administrative, nëse nuk është paraparë e drejta e ankimimit, pala ka të drejtë të...

 

a) padisë
b) prapësimit
c) ankimimit

 

37. Akti administrativ mund të përmbajë një ose më shumë prek këtyre elementët shtesë…


a) afat kohor, kusht ose urdhëresë
b) afati kohor, kusht dhe urdhëresë
c) afat kohor dhe urdhëresë

 

38. Me kërkesë të palës, organi publik që ka miratuar aktin administrativ në formë verbale...


a) është i detyruar ta konfirmojë të njëjtin me shkrim jo më vonë se brenda tetë ditëve, nga dorëzimi i kërkesës
b) është i detyruar ta konfirmojë të njëjtin me shkrim jo më vonë se brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga dorëzimi i kërkesës
c) nuk është i detyruar ta konfirmojë të njëjtin me shkrim jo më vonë se brenda tetë ditëve nga dorëzimi i kërkesës

 

39. Pala mund të bëjë ankimim ndaj aktit administrativ:


a) brenda 15 ditëve nga dorëzimi, përkatësisht njoftimi për aktin administrativ, me përjashtim të rasteve kur me ligj të veçantë është përcaktuar një afat më i gjatë
b) brenda 15 ditëve nga dorëzimi, përkatësisht njoftimi për aktin administrativ, përveç nëse me ligjin material nuk është caktuar një afat tjetër.
c) brenda 15 ditëve nga dorëzimi, përkatësisht njoftimi për aktin administrativ, përveç nëse me ligjin material është përcaktuar një afat më i shkurtër

 

40. Çfarë duhet të përmbajë ankimimi ndaj aktit administrativ?


a) akti administrativ që kontestohet ose për të cilin pala ka paraqitur kërkesë, por nuk ka marrë përgjigje nga organi publik, e thekson organin përgjegjës për miratimin ose mangësinë e aktit, si dhe arsyet pse pala nuk është e kënaqur me vendimin administrativ ose mangësitë e tij
b) shtojcat ndaj ankimimit bëhen në të paktën tre kopje
c) propozim specifik për veprimin e organit që vendos për ankimimin

 

41. Nëse ankimimi në procedurë administrative i dorëzohet apo dërgohet drejtpërdrejt organit të shkallës së dytë, ai...


a) ia dërgon organit të shkallës së parë më së voni të nesërmen
b) ia dërgon organit të shkallës së parë brenda tri ditëve
c) ia dërgon organit të shkallës së parë brenda tetë ditëve

 

42. Në procedurën administrative, cili e shqyrton nëse ankesa është e pranueshme, në kohë dhe e parashtruar nga i autorizuari?


a) organi i shkallës së parë
b) arkivi i Gjykatës Administrative
c) organi i shkallës së dytë

 

43. Ankesa e papranueshme, e parakohshme ose e bërë nga një i paautorizuar do të hidhet poshtë nga organi i shkallës së parë me...

 


a) akt administrativ
b) vendim
c) përfundim


44. Organi i shkallës së dytë, gjatë vendimmarrjes për ankesën në procedurë administrative, mund të...

a) të refuzojë ankimimin ose ta pranojë ankimimin, dhe ta anulojë aktin administrativ të shkallës së parë tërësisht ose pjesërisht, ose të ndryshojë aktin administrativ.
b) të refuzojë ankimimin ose të anulojë aktin administrativ
c) të shfuqizojë në tërësi aktin administrativ


45. Nëse në procedurën e ankimimit në procedurë administrative, organi i shkallës së dytë konstaton se akti administrativ i shkallës së parë është miratuar nga organi jo kompetent.

a) do ta anulojë atë akt administrativ sipas detyrës zyrtare dhe do t'ia paraqesë çështjen organit kompetent për zgjidhje
b) do ta shfuqizojë atë akt administrativ
c) do të vendosë sipas meritës për ankimimin


46. Nëse pala heq dorë nga ankimimi i paraqitur, procedura administrative në shkallë të dytë ndërpritet me...

a) akt administrativ
b) njoftim
c) procesverbal


47. Cili ia dorëzon palës aktin administrativ të miratuar në shkallë të dytë në procedurë administrative?

a) organi i shkallës së parë
b) organi i shkallës së dytë


48. Nëse organi publik konstaton se kërkesa për përsëritjen e procedurës qëndron, ai do ta ndryshojë ose anulojë aktin administrativ të refuzuar, me një akt të ri administrativ. Në të kundërt organi publik do ta refuzojë kërkesën me akt administrativ.

a) e saktë
b) e pasaktë


49. Kundër aktit administrativ të miratuar në procedurë administrative në shkallë të dytë nuk është bërë  ankesë.

a) e saktë
b) e pasaktë


50. Kur organi i shkallës së dytë konstaton se organi i shkallës së parë nuk e ka miratuar aktin administrativ brenda afatit ligjor,...

a) ai duhet të udhëzojë organin e shkallës së parë të miratojë një akt administrativ dhe për këtë të caktojë një afat prej më së shumti 30 ditësh pas marrjes së urdhresës
b) ta ndalojë procedurën
c) ta zgjidhë lëndën


51. Akti administrativ kundër të cilit mund të fillohet kontest administrativ...

a) është përfundimtar në procedurë administrative
b) nuk është përfundimtar në procedurë administrative
c) bëhet përfundimtar brenda 15 ditëve nga pranimi i tij


52. Akti administrativ bëhet i formës së prerë nëse pala...

a) heq dorë nga e drejta e ankimimit
b) dorëzon padi në Gjykatën e Lartë të RM-së, dhe nis një kontest administrativ
c) paraqet ankimim tek organi kompetent i shkallës së dytë


53. Kur bëhet fjalë për ndërmarrjen e masave jashtëzakonisht urgjente, për të garantuar paqen dhe sigurinë publike, ose për të larguar një rrezik të menjëhershëm për jetën dhe shëndetin e njerëzve ose të pronës, organi publik kompetent mund të miratojë akt administrativ verbal.

a) e saktë
b) e pasaktë


54. Akti administrativ përmban këto pjesë:

a) hyrje, dispozitiv, shpjegim, këshillë juridike, nënshkrim të nëpunësit të autorizuar dhe vulë
b) dispozitivi i hyrjes, shpjegimi, emri i organit, numri dhe data, nënshkrimi i zyrtarit dhe vula e organit
c) hyrje, dispozitiv dhe mjet juridik, emri i organit, numri dhe data, nënshkrimi i zyrtarit dhe vula e autoritetit


55. Organi publik që ka miratuar aktin administrativ...

a) mund të korrigjojë në çdo kohë gabimet në emra ose numra, në shkrim ose numërim, si dhe pasaktësi të tjera të dukshme në aktin administrativ ose në kopjen e vërtetuara të tij
b) mund të korrigjojë me akt të ri administrativ, brenda gjashtë muajve, gabimet në emra ose numra, në shkrim ose numërim, si dhe pasaktësi të tjera të dukshme në aktin administrativ ose në kopjen e vërtetuara të tij
c) nuk mund t'i korrigjojë gabimet në aktin administrativ


56. Për një seancë verbale ose për një veprim tjetër më të rëndësishëm në procedurën administrative, si dhe për deklarime verbale më të rëndësishme të palëve ose të palëve të treta në procedurë.

a) hartohet një procesverbal
b) përgatitet një akt administrativ
c) hartohet shënim zyrtar


57. Procedura e ankimimit të organit të shkallës së dytë duhet të përfundojë pa vonesë...

a) brenda 60 ditësh nga dorëzimi i ankimimit, dhe të gjitha shkresat e lëndës nga organi i shkallës së parë tek organi i shkallës së dytë.
b) brenda një muaji, duke llogaritur ditën e dorëzimit të ankimimit, nëse me rregullore të veçantë nuk është përcaktuar afat më i shkurtër
c) brenda 15 ditëve duke llogaritur ditën e dorëzimit të ankimimit, nëse me rregullore të veçantë nuk është përcaktuar afat më i shkurtër


58. Me anulimin e aktit administrativ të miratuar në procedurë administrative...

a) anulohen edhe pasojat juridike që burojnë nga një akt i tillë administrativ
b) pasojat juridike që burojnë nga një akt i tillë administrativ mbeten
c) pasojat juridike që burojnë nga një akt i tillë administrativ nuk anulohen


59. Me shfuqizimin e aktit administrativ të miratuar në procedurë administrative...

a) nuk anulohen pasojat juridike që i ka shkaktuar akti administrativ, por pamundësohet prodhimi i mëtejmë i pasojave juridike nga akti administrativ i shfuqizuar
b) anulohen pasojat juridike që akti administrativ tashmë ka shkaktuar dhe mundësohet prodhimi i mëtejmë i pasojave juridike nga akti administrativ i shfuqizuar
c) anulohen pasojat juridike që ka sjellë akti administrativ dhe pamundësohet prodhimi i mëtejshëm i pasojave juridike nga akti administrativ.


60. Kundër aktit administrativ të miratuar mund të inicohet kontest administrativ...

a) në shkallën e dytë, si dhe kundër një akti administrativ të shkallës së parë, kundër të cilit nuk ka vend për ankimim në procedurën administrative
b) në shkallën e dytë, që është bërë i formës së prerë
c) në shkallë të parë


61. Mbikëqyrjen inspektuese mbi zbatimin e Ligjit të Procedurës së Përgjithshme Administrative e bën...

a) Inspektorati Administrativ Shtetëror
b) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës
c) Komisioni Shtetëror i Vendimmarrjes në Procedurën Administrative dhe Procedurën e Marrëdhënies së Punësimit në shkallë të dytë


62. Në procedurën administrative, organi publik vepron nëpërmjet...

a) zyrtarit të autorizuar të caktuar në përputhje me rregullat e përcaktuara në ligj
b) cilido zyrtar
c) funksionari


63. Nëse nuk është përcaktuar me ligj apo akt nënligjor të posaçëm, funksionari që drejton organin publik, përkatësisht drejtuesi është i detyruar që...

a) të përcaktojë me aktin e organizimit një njësi organizative përgjegjëse për çdo lloj pune administrative nën autoritetin e saj
b) me vendim të autorizojë një zyrtar
c) me akt administrativ të autorizojë një zyrtar


burimi – Ligji për procedurën e përgjithshme administrative


1. Në kontestin administrativ:


a) mund të kërkohet kthimi i sendeve të konfiskuara
b) mund të kërkohet kthim vetëm i shfrytëzimit pronësor të konfiskuar
c) nuk mund të kërkohet kthimi i sendeve të konfiskuara

 

2. Në kontestet administrative vendoset mbi ligjshmërinë e akteve të organeve të administratës shtetërore të miratuara:


a) në procedurë kundërvajtëse
b) në procedurë gjyqësore
c) në procedurë penale

 

3. Në kontestet administrative, gjykata vendos për:

 

a) ligjshmërinë e akteve dhe të punës administrative
b) kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e akteve, si dhe për kompensimin e dëmit
c) kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e akteve, si dhe për punën administrative

 

4. Nëse Ligji i Kontesteve Administrative nuk përmban dispozita përkatëse për procedurën, do të zbatohen dispozitat e:


a) Ligjit të Procedurës Kontestimore
b) Ligjit të Procedurës së Përgjithshme Administrative
c) Ligjit të Ndërmjetësimit

 

5. Pas anulimit të aktit administrativ nga Gjykata Administrative, organi kompetent është i detyruar të miratojë një akt të ri administrativ:


a) brenda 30 ditëve
b) brenda 60 ditëve
c) brenda 15 ditëve

 

6. Kundër vendimit të Gjykatës Administrative mund të bëhet ankimim brenda:


a) 15 ditëve
b) 30 ditëve
c) 8 ditëve


7. Kundër vendimit të Gjykatës Administrative:


a) lejohet ankimimi
b) lejohet padi
c) nuk lejohet ankimimi

 

8. Kundër vendimeve të shkallës së parë në kontestin administrativ, mjetet juridike deklarohen brenda:


a) 15 ditëve
b) 30 ditëve
c) shtatë ditëve

 

9. Padia për fillimin e kontestit administrativ dorëzohet brenda:


a) 30 ditëve nga dorëzimi  i aktit administrativ te pala
b) 60 ditëve nga dorëzimi  i aktit administrativ te pala
c) 15 ditëve nga dorëzimi  i aktit administrativ te pala

 

10. Pala e paditur në kontestin administrativ është:


a) organit akti i të cilit kontestohet
b) komisioni kundërvajtës
c) autori i kundërvajtjes

 

11. Paditës në një kontest administrativ mund të jetë edhe shoqatë e qytetarëve, nëse me aktin administrativ është cenuar një e drejtë, ose një interes i drejtpërdrejtë i bazuar në ligj, e:


a) anëtarit të saj
b) organizatës sindikale
c) bashkësisë lokale

 

12. Paditës në një mosmarrëveshje administrative mund të jetë edhe organizata sindikale nëse me akt administrativ është cenuar një e drejtë ose një interes i menjëhershëm i bazuar në ligj, e :

 

a) anëtarit të saj
b) bashkësisë lokale
c) shoqatës së qytetarëve

 

13. Kontesti administrativ mund të zhvillohet kundër:


a) aktit administrativ përfundimtar
b) aktgjykimit
c) urdhërit të gjykatës

 

14. Kontesti administrativ fillon me:


a) Padi
b) padi ose ankimim
c) ankimim

 

15. Kontestet administrative në Republikën e Maqedonisë i zgjidh:


a) Gjykata Administrative
b) Komisioni për Kundërvajtje
c) Gjykata e Apelit

 

16. Për lëndët që kanë të bëjnë me miratimin e masës së përkohshme në kontestet administrative vendos gjykata në afat prej

 

a) shtatë ditëve
b) tre ditëve
c) 15 ditëve

 

17. Nëse akti i kontestuar nuk është akt administrativ, Gjykata Administrative do ta...


a) refuzojë padinë me vendim
b) refuzojë padinë me përfundim
c) refuzojë padinë me aktvendim

 

18. Nëse padia është dorëzuar para kohe, Gjykata Administrative do ta hedhë poshtë me:


a) aktvendim
b) vendim
c) përfundim

 

19. Në shkallë të dytë, Gjykata e Lartë Administrative vendos:


a) në një panel prej tre gjyqtarësh
b) në një panel prej pesë gjyqtarësh
c) gjyqtar individual

 

20. Në kontestin administrativ të shkallës së dytë vendos:


a) Gjykata e Lartë Administrative
b) Gjykata e Lartë e Republikës së Maqedonisë
c) Gjykata Administrative

 

21. Në kontest administrativ, shpenzimet i paguan:

 

a) secila palë shpenzimet e veta
b) paditësi
c) ankimuesi


burimi – Ligji për kontestet administrative


Pyetje nga Kodeksi i nëpunësve administrativ


1. Kodi i nëpunësve administrativë miratohet nga ministri i Shoqërisë Informatike dhe i Administratës:


a) e saktë   

b) e pasaktë


2. Kodi i nëpunësve administrativë përfaqëson:

 

a) një sërë standardesh etike dhe rregullash sjelljeje për nëpunësit administrativë
b) ligj për sjelljen e nëpunësve administrativë
c) dekret për sjelljen e nëpunësve administrativë


3. Qëllimi i Kodit të nëpunësve administrativë është të inkurajojë sjelljen e mirë dhe sjelljen e nëpunësve administrativë, dhe të forcojë besimin e qytetarëve në punën e institucioneve të sektorit publik:


a) e saktë
b) e pasaktë

 

4. Interesin e cilit e përfaqëson dhe promovon nëpunësi administrativ në punën e tij:


a) interesin publik
b) interesin personal
c) interesin privat


5. Nëpunësi Administrativ punon:


a) ligjërisht, drejtësisht ose moralisht
b) ligjërisht, padrejtësisht dhe pa respektuar rendin e lëndëve
c) në mënyrë të paligjshme, padrejtësisht dhe në mënyrë imorale

 

6. Punonjësi administrativ e kryen punën me përkushtim dhe profesionalizëm:


a) e saktë
b) e pasaktë

 

7. A angazhohet nëpunësi administrativ, për përfshirjen e qytetarëve dhe të palëve të interesuara në procesin e politikëbërjes?


a) po
b) jo


8. Nëpunësi administrativ në punën dhe sjelljen e tij respekton parimet e:

 

a) njerëzisë, barazisë dhe drejtësisë sociale
b) barazisë, çnjerëzisë dhe drejtësisë sociale
c) njerëzisë dhe pabarazisë


9. Nëpunësi administrativ në punën dhe sjelljen e tij vepron:


a) i paanshëm, pa paragjykime dhe pa synimin për të arritur përfitime apo ambicie personale
b) me synimin për të arritur përfitime personale
c) njëanshëm dhe subjektivisht

 

10. Puna dhe sjellja e nëpunësit administrativ mundëson realizimin e të drejtave të garantuara me Kushtetutë për barazi dhe mosdiskriminim, nëpërmjet:


a) krijimit të mundësive dhe të respektimit të diversitetit
b) mospërfilljes së diversitetit
c) shpërdorimit dhe diskriminimit

 

11. Përdoruesve të shërbimeve të administratës, nëpunësi administrativ u ofron standarde të barabarta në ofrimin e shërbimeve nëpërmjet:


a) marrëdhënies së drejtë dhe të barabartë
b) marrëdhënieve personale, miqësore dhe familjare
c) marrëdhënieve subjektive dhe të njëanshme

 

12. Nëpunësi administrativ u siguron të gjithë qytetarëve mbrojtje nga padrejtësia, shpërdorimi dhe diskriminimi, mbi çdo bazë:


a) e saktë
b) e pasaktë

 

13. Nëpunësi administrativ, në bazë të kompetencave të tij të punës dhe të rregullave e procedurave të shërbimit, i kryen detyrat:


a) me përkushtim dhe profesionalisht
b) bazuar në urdhrat e përditshme nga përgjegjësi
c) kuturu dhe sipas udhëzimeve të marra


14. Nëpunësi administrativ kryen punën:


a) në mënyrë të pavarur dhe në kohë, duke i kushtuar vëmendje dhe duke respektuar prioritetet dhe rendin e detyrave
b) duke respektuar afatin për kryerjen e detyrave të punës, duke mos respektuar prioritetet dhe rendin e detyrave
c) duke respektuar prioritetet, me zvarritje dhe mosrespektim të renditjes së detyrave

 

15. Nëpunësi administrativ nuk e thekson, apo imponon përkatësinë e tij politike ndaj të tjerëve:


a) e saktë
b) e pasaktë

 

16. Административниот службеник смее да врши политички активности, што можат да ја поткопаат довербата на граѓаните во администрацијата:


a) e pasaktë
b) e saktë


17. Nëpunësi administrativ përdor atë që ka mësuar për:


a) përmirësimin e punës së tij dhe zhvillimin e institucionit
b) ngritjen e nivelit të njohurive të përgjithshme
c) qëllime personale


18. A e lehtëson nëpunësi administrativ qasjen në të dhënat që ka në punën e tij?


a) po
b) jo

 

19. Nëpunësi administrativ kryen komunikim të mbyllur dhe periodik me qytetarët dhe personat juridikë:


a) e pasaktë
b) e saktë


20. Sipas Kodit të nëpunësve administrativë, nëpunësi administrativ a e respekton privatësinë dhe diskrecionin e kolegëve dhe bashkëpunëtorëve?


a) po
b) jo

 

21. Bisedat zyrtare telefonike të nëpunësit administrativ janë...


a) të shkurtëra dhe të sakta
b) të gjata dhe jo konstruktive
c) të përgjithshme dhe të detajuara


22. Kur palët janë të pakënaqura me përgjigjen, nëpunësi administrativ...

 

a) kërkon arbitrazh nga nëpunësi administrativ përgjegjës ose e përcjell dhe ia drejton atij mesazhin
b) ia drejton Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë
c) i këshillon që të nisin procedurë gjyqësore

 

23. Nëpunësi administrativ, bisedat telefonike private a i bën në prani të palëve, ose kur palët presin një përgjigje, ose kur synojnë të bëjnë një pyetje?

a) jo
b) po, nëse palët janë të njohura për nëpunësin administrativ
c) po

 

24. Në sjelljen dhe veprimet e tij jashtë punës, në prezantimin e ngjarjeve publike, në rrjetet sociale apo në çdo formë tjetër komunikimi, nëpunësi administrativ...:


a) është shembull i sjelljes së duhur dhe dinjitoze
b) nuk kujdeset për dëmtimin e reputacionit dhe opinionin e publikut për administratën
c) ai vepron në bazë të bindjes së tij

 

25. Në marrëdhëniet me kolegët, nëpunësi administrativ kultivon frymën dhe parimet e:


a) punës ekipore, respektit të ndërsjellë, respektit për diversitetin, solidaritetin dhe bashkëpunimin
b) diskriminimit, mosrespektimit dhe përfaqësimit të interesave personale
c) punës individuale

 

26. Nëpunësi administrativ në shërbim, në jetën private dhe në publik, sillet me dinjitet dhe nuk vepron në mënyrë që të cenojë:


a) reputacionin e tij personal, reputacionin e institucionit dhe të administratës në tërësi
b) rendin publik në institucion
c) reputacionin e familjes së tij

 

27. Nëpunësi administrativ përmbahet nga dhënia e deklaratav të dëmshme për shërbimin...:

 

a) pa penguar ushtrimin e të drejtës për të ndërtuar qëndrimin dhe shprehjen e tij publike të mendimit
b) nëse për këtë nuk ka marrë pëlqim nga nëpunësi administrativ përgjegjës të drejtpërdrejtë
c) nëse ka një interes të caktuar

 

28. Nëpunësi administrativ, ndaj burimeve që i janë dhënë në përdorim, si dhe në kryerjen e punës, sillet në mënyrë ekonomike dhe efikase, duke i shfrytëzuar burimet për:


a) nevojat zyrtare
b) për çdo nevojë
c) nevoja personale

 

29. A kujdeset nëpunësi administrativ për sigurinë e lëndëve dhe dokumenteve të besuara:


a) po
b) po, nëse i theksohet nga nëpunësi administrativ përgjegjës i drejtpërdrejtë
c) jo

 

30. Punonjësi administrativ i kushton vëmendje pamjes dhe mënyrës së veshjes, që të mos shkaktojë:


a) përshtypjen e pahijshmërisë dhe dëmtimin e reputacionit të administratës
b) komente nga kolegët dhe palët
c) reagime negative

 

31. Për mosrespektim të dispozitave të Kodit të nëpunësve administrativë, nëpunësi administrativ mban përgjegjësi:


a) disiplinore
b) kundërvajtëse

 

32. Nëpunësi administrativ gjatë punësimit në shërbim firmos:


a) Deklaratën e pranimit të Deklaratës për misionin e përbashkët të punonjësve në sektorin publik
b) betim
c) pëlqim

 

33. Vlerat dhe normat e përfshira në Kodin e nëpunësve administrativë janë në formë:


a) standarde dhe rregulla etike
b) dispozita ligjore
c) deklarata të pëlqimit

 

34. Nëpunësi administrativ sillet me përgjegjësi dhe punon për të ndërtuar dhe ruajtur të mirën e përbashkët, rritjen dhe vlerat sociale, duke krijuar kushte për zhvillim të qëndrueshëm njerëzor dhe social:


a) e saktë
b) e pasaktë


Pyetje në lidhje me pozicionin dhe pyetje të tjera të përgjithshme për të punësuarit në sektorin publik


1. Punonjës në sektorin publik janë:


a) personat që kanë krijuar marrëdhënie pune në komunat, Qytetin e Shkupit dhe komunat në Qytetin e Shkupit

b) personat që kanë krijuar marrëdhënie pune në institucione që kryejnë veprimtari në fushën e arsimit, shkencës, shëndetësisë, kulturës, punës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, sporteve, si dhe në veprimtari të tjera me interes publik të përcaktuara me ligj

c) personat që kanë krijuar marrëdhënie pune me organet e pushtetit qendror dhe lokal, dhe në organet e tjera shtetërore të themeluara në pajtim me kushtetutën dhe ligjin, dhe në institucionet që ushtrojnë veprimtari në fushën e arsimit, shkencës, shëndetësisë, kulturës, punës, kujdesit social dhe kujdesit të fëmijëve, sportit dhe në veprimtari të tjera me interes publik të përcaktuara me ligj, dhe të organizuara si agjenci, fonde, institucione publike dhe ndërmarrje publike të themeluara nga Republika e Maqedonisë ose nga komunat, qyteti i Shkupit dhe komunat e qytetit të Shkupit


2. Personat që kanë marrë mandat për të kryer një funksion në zgjedhjet presidenciale, parlamentare ose lokale, personat që kanë marrë mandat për të kryer funksione në pushtetin ekzekutiv ose gjyqësor me zgjedhje ose emërim nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë ose nga autoritetet lokale, si dhe persona tjerë të cilët sipas ligjit janë zgjedhur ose emëruar në detyrë nga mbajtësit e pushtetit legjislativ, ekzekutiv ose gjyqësor, konsiderohen të punësuar në sektorin publik


a) e saktë

b) jo e saktë


3. Ofruesit e shërbimeve publike në fushën e veprimtaritë komunale nuk konsiderohen të punësuar në sektorin publik:


a) e saktë

b) jo e saktë


4. Për çështjet që lidhen me marrëdhëniet e punës së punonjësve të sektorit publik zbatohen rregulloret e përgjithshme për marrëdhënie pune, vetëm nëse...


a) janë çështje që rregullohen me Ligjin e të Punësuarve në Sektorin Publik dhe ky ligj udhëzon në zbatim shtesë të rregulloreve të përgjithshme për marrëdhënie pune.

b) janë çështje që nuk janë të rregulluara me Ligjin e të Punësuarve në Sektorin Publik, me ligje të veçanta dhe kontrata kolektive

c) bëhet fjalë për çështje që nuk rregullohen me Ligjin e të Punësuarve në Sektorin Publik, si dhe çështje për të cilat Ligji i të Punësuarve në Sektorin Publik nuk udhëzon në zbatim të ligjit të veçantë dhe marrëveshjes kolektive, dhe ka të bëjë me marrëdhënin e punës së punonjësit


5. Parimi i kushteve të barabarta dhe qasjes së barabartë në vende pune, në pajtim me Ligjin e të Punësuarve në Sektorin Publik, nënkupton që:


a) të gjithë punonjësit e sektorit publik kanë të drejtë për kushte të barabarta organizative, hapësinore dhe teknike.

b) institucionet kanë detyrimin vendet e lira të punës dhe kushtet për plotësimin e tyre t'i shpallin përmes shpalljes së brendshme ose publike.

c) përkatësisht konkursit të brendshëm përgjidhet kandidati më profesional dhe kompetent për vendin e punës


6. Institucionet kanë detyrimin të shpallin vendet e lira të punës dhe kushtet për plotësimin e tyre duke publikuar:


a) konkurs publik

b) njoftim për opinionin

c) konkurs publik, përkatësisht konkurs të brendshëm


7. Avancimi i të punësuarve në sektorin publik realizohet nëpërmjet :


a) marrjes ku në procedurë transparente, të drejtë dhe konkurruese të përzgjedhjes, në të cilën, bazuar në vlerësimin e performancës, profesionalizmit dhe kompetencës së kandidatëve, përzgjidhet kandidati më i mirë për vendin e punës nga radhët e punonjësve në institucion

b) shpalljes së konkursit të brendshëm ku përmes procedurës transparente, të drejtë dhe konkurruese të përzgjedhjes, në të cilën, bazuar në vlerësimin e performancës, profesionalizmit dhe kompetencës së kandidatëve, përzgjidhet kandidati më i mirë për vendin e punës nga radhët e punonjësve në institucion

c) shpalljen e konkursit publik ku përmes procedurës transparente, të drejtë dhe konkurruese të përzgjedhjes, në të cilën, bazuar në vlerësimin e performancës, profesionalizmit dhe kompetencës së kandidatëve, përzgjidhet kandidati më i mirë për vendin e punës nga radhët e punonjësve në institucion


8. Zbatimi i parimit të menaxhimit të efektit të punonjësve në sektorin publik nënkupton:


a) detyrimin e institucioneve për avancimin e punonjësve

b) detyrimin e institucioneve për të vendosur procedura për menaxhimin e efektit të punonjësve, nëpërmjet të cilave do të ndiqet puna e tyre, do të vlerësohen dhe propozohen masa për përmirësimin e efektit

c) detyrimi i punonjësve për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës të përcaktuara në aktet për sistematizimin e vendeve të punës në institucione


9. Zbatimi i parimit të orientimit të shërbimit për punonjësit në sektorin publik nënkupton:


a) punonjësit në institucionet e sektorit publik të jenë të orientuar drejt shërbimit, përkatësisht të jenë aktivë, inovativë, bashkëpunues dhe fleksibil në mënyrë që të ushtrojnë në mënyrë efektive dhe efikase të drejtat dhe interesat e palëve, duke mos pasur në konsiderartë interesin publik

b) punonjësit në institucionet e sektorit publik të jenë të orientuar drejt shërbimit, përkatësisht, të jenë aktivë, inovativë, bashkëpunues dhe fleksibil në mënyrë që të ushtrojnë në mënyrë efektive dhe efikase të drejtat dhe interesat e palëve, në të njëjtën kohë duke u kujdesur edhe për interesin publik

c) punonjësit në institucionet e sektorit publik të jenë të orientuar drejt shërbimit, përkatësisht të jenë aktivë, inovativë, bashkëpunues dhe fleksibil në mënyrë që të ndjekin në mënyrë efektive dhe efikase interesin e tyre


10. Zbatimi i parimit të transparencës dhe besueshmërisë për punonjësit në sektorin publik nënkupton:


a) punonjësit e sektorit publik gjatëv kryerjes së punës së tyre dhe në kryerjen e detyrimeve të tyre nuk guxojnë të sigurojnë qasje në informacione publike për personat e jashtëm.

b) punonjësit e sektorit publik gjatë kryerjes së detyrave dhe detyrimeve të punës jkanë të detyruar të sigurojnë qasje në informacione publike në mënyrën dhe kushtet e përcaktuara me ligj.

c) punonjësit e sektorit publik gjatë kryerjes së punës dhe detyrimeve të tyre janë të detyruar të kërkojnë leje nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës për sigurimin e qasjes në informacione me karakter publik.


11. Vendet e punës së punonjësve të sektorit publik grupohen në:


a) tre grupe

b) dy grupe

c) katër grupe


12. Cili nga grupet e mëposhtme nuk konsiderohet grup i të punësuarve në sektorin publik:


a) ofruesit e shërbimeve publike

b) funksionarë

c) personeli teknik- ndihmës


13. Brenda secilit nëngrup të vendeve të punës të punonjësve në sektorin publik përcaktohen:


a) një ose më shumë nivele të vendeve të punës

b) një ose më shumë kategori të vendeve të punës

c) një ose më shumë grupe të vendeve të punës


14. Brenda secilës kategori të vendeve të punës të punonjësve në sektorin publik përcaktohen:


a) një ose më shumë nëngrupe të vendeve të punës

b) një ose më shumë nivele të vendeve të punës

c) një ose më shumë grupe të vendeve të punës


15. Katalogu i vendeve të punës në sektorin publik krijohet dhe menaxhohet nga:


a) Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut

b) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës

c) Agjencia e Administratës


16. Çfarë rregullohet me aktet e organizimit të brendshëm të institucioneve në sektorin publik?


a) mënyra e sjelljes së punonjësve në institucion

b) emri dhe mbiemri i të gjithë punonjësve të institucionit

c) lloji dhe numri i njësive organizative dhe fushëveprimi i tyre në punë


17. Aktet për sistemimin e vendeve të punës në institucionet e sektorit publik miratohen nga:


a) punonjësit e institucionit

b) drejtuesi i institucionit

c) përgjegjësi i njësisë organizative për menaxhimin e burimeve njerëzore në institucion


18. Regjistrin e të punësuarve në sektorin publik e krijon dhe në formë elektronike mbahet nga:


a) Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut

b) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës

c) Ministrinë e Punëve të Brendshme


19. Ligji për të punësuarit në sektorin publik lejon punësime në periudhë të caktuar:


a) po

b) jo

c) po, por vetëm në raste të caktuara të përcaktuara saktësisht në ligj


20. Orari i plotë i kohës së punës për punonjësit në sektorin publik është:


a) 42 orë në javë

b) 40 orë në javë

c) 48 orë në javë


21. Të drejtat dhe detyrimet e përgjithshme të punonjësve në sektorin publik rregullohen me:


a) ligjet e veçanta dhe marrëveshjeve kolektive

b) Ligjin e të Punësuarve në Sektorin Publik

c) Ligjin e Marrëdhënieve të Punës


22. Me ligjet e veçanta rregullohen:


a) parimet e përbashkëta që vlejnë për të gjithë punonjësit në sektorin publik

b) të drejtat dhe detyrimet e përgjithshme që vlejnë për të gjithë punonjësit në sektorin publik

c) të drejtat dhe detyrime tjera që dalin nga marrëdhënia e punës së punonjësve, të cilat nuk rregullohen në Ligjin e të Punësuarve në Sektorin Publik


23. Punonjësit e sektorit publik gëzojnë të drejtën e pagës dhe kompensimeve në përputhje me:


a) Ligjin e të Punësuarve në Sektorin Publik

b) Vendimin e Ministrit të Financave

c) ligjet e veçanta, marrëveshjet kolektive ose rregulloret e përgjithshme për marrëdhënie pune


24. Të drejtat dhe detyrat e punonjësve në sektorin publik u pushojnë vetëm në rastet...


a) kur emërohen në funksion publik të përcaktuar me ligj

b) kur emërohen në funksion publik të përcaktuar me ligj ose kur u jepet pushim pa pagesë për shkak të përsosjes profesionale që nuk financohet nga institucioni

c) kur emërohen në funksion publik të përcaktuar me ligj, kur caktohen për të punuar jashtë vendit në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, të bashkëpunimit teknik, arsimor, shëndetësor, kulturor, shkencor dhe çdo lloj bashkëpunimi tjetër, kur caktohen për të punuar në një mision diplomatik ose konsullor, kur bashkëshortët e tyre caktohen për të punuar jashtë vendit në rastet e mësipërme ose kur u jepet pushim pa pagesë për shkak të përsosjes profesionale që nuk financohet nga institucioni


25. Punonjësit në sektorin publik kanë të drejtë të pushimit pa pagesë për një kohëzgjatje më së shumti:


a) 1 vjet

b) 2 vjet

c) 3 vjet


26. Nëse gjatë ndërprerjes së marrëdhënies së punës së punonjësve në sektorin publik ndryshojnë kushtet e veçanta të vendit të tyre të punës:


a) ato nuk janë të detyruar të përmbushin kushtet e reja.

b) ata nuk mund të kthehen në të njëjtin vend pune në institucion.

c) ata janë të detyruar të plotësojnë kushtet e reja brenda dy viteve nga data e kthimit në institucion


27. Punonjësit e sektorit publik që kanë kandiduar në zgjedhjet parlamentare, presidenciale ose lokale kanë të drejtë për pushim pa pagesë:


a) gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet në të cilat marrin pjesë

b) nuk kanë të drejtë për pushim të papaguar gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet në të cilat marrin pjesë

c) 15 ditë, duke filluar nga fillimi i fushatës zgjedhore për zgjedhjet në të cilat marrin pjesë


28. Nëse punonjësit e sektorit publik nuk e paralajmërojnë drejtpërdrejt eprorin se detyra që ai u ka dhënë është antikushtetuese, përkatësisht e paligjshme dhe të njëjtën e kryejnë, për kryerjen e saj përgjegjësi mbajnë:


a) eprori i drejtpërdrejtë dhe udhëheqësi i tij

b) punonjësit dhe eprori i tyre i drejtpërdrejtë

c) punonjësit,


29. Nëse detyra e punës e dhënë nga zyrtari që drejton institucionin, përkatësisht nga eprori, është antikushtetuese, përkatësisht e paligjshme, punonjësi është i detyruar t'i tregojë personit që i ka dhënë detyrën për antikushtetutshmërinë, përkatësisht paligjshmërinë e detyrës së dhënë dhe të veprojë:


a) pavarësisht nëse detyra është dhënë me gojë ose me shkrim

b) nëse me shkrim pajtohet me zbatimin e detyrës

c) nëse jepet me shkrim


30. Punonjësit e sektorit publik, nëse vlerësojnë se kryerja e detyrës së dhënë përbën vepër penale, nuk mund të thirren në përgjegjësi për shkak të njoftimit të dhënë eprorit më të lartë se ai që u ka dhënë detyrën, si dhe Komisionit Shtetëror të Parandalimit të Korrupsionit:


a) e saktë

b) jo e saktë


31. Në rast të pengesës për të ardhur në punë, punonjësit në sektorin publik janë të detyruar ta njoftojnë eprorin, përkatësisht udhëheqësin e institucionit...


a) brenda 24 orëve

b) brenda tri ditësh punës

c) deri në përfndimin e orarit të punës së punëdhënësit


32. Në rast të pengesës për të ardhur në punë për shkak të fuqisë madhore, punonjësit në sektorin publik janë të detyruar ta njoftojnë eprorin, përkatësisht udhëheqësin e institucionit...


a) deri në përfndimin e orarit të punës së punëdhënësit

b) menjëherë pas ndërprerjes së arsyes që ka pamundësuar njoftimin

c) brenda 24 orëve pas përfundimit të arsyes që ka pamundësuar njoftimin


33. Në rast të pamundësisë për të ardhur në punë për shkak të forcës madhore, të punësuarit në sektorin publik janë të detyruar ta njoftojnë eprorin e menjëhershëm, përkatësisht udhëheqësin e institucionit, menjëherë pas përfundimit të arsyes që ka pamundësuar njoftimin …


a) e saktë

b) jo e saktë


34. Në rast pamundësie për të ardhur në punë, punonjësit në sektorin publik janë të detyruar ta njoftojnë eprorin, përkatësisht udhëheqësin e institucionit, menjëherë pas përfundimnit të arsyes së pamundësisë për të ardhur në punë


a) e saktë

b) jo e saktë


35. Në rast të pengesës për të ardhur në punë, punonjësit në sektorin publik janë të detyruar ta njoftojnë eprorin, përkatësisht udhëheqësin e institucionit, deri në përfundim të orarit ditor të punës së punëdhënësit.


a) e saktë

b) jo e saktë


36. Në rast të rrethanave të jashtëzakonshme (fatkeqësi natyrore, epidemi, përmbytje, etj.), punonjësit e sektorit publik mund të dërgohen në kryerjen e punëve dhe detyrimeve të punës jashtë vendbanimit të tyre edhe pa pëlqimin e tyre.


a) e saktë

b) jo e saktë


37. Në rast të rrethanave të jashtëzakonshme (fatkeqësi natyrore, epidemi, përmbytje, etj.), punonjësit e sektorit publik mund të dërgohen për të kryer punë dhe detyra pune te një punëdhënës jashtë vendit të tyre të banimit:


a) nëse pajtohen me shkrim

b) nëse pajtohen

c) pa pëlqimin e tyre


38. Në rast të rrethanave të jashtëzakonshme (fatkeqësi natyrore, epidemi, përmbytje, etj.), punonjësit e sektorit publik mund të dërgohen për të kryer punë dhe detyra pune te një punëdhënës jashtë vendit të tyre të banimit vetëm me pëlqimin e tyre:


a) e saktë

b) jo e saktë


39. Në rast të rrethanave të jashtëzakonshme (fatkeqësi natyrore, epidemi, përmbytje, etj.), punonjësit e sektorit publik mundet pa pëlqimin e tyre të dërgohen në kryerjen e punëve dhe detyrimeve të punës jashtë vendbanimit të tyre derisa zgjasin rrethanat e jashtëzakonshme:


a) pa marrë parasysh kohëzgjatjen e tyre

b) por jo më shumë se tre muaj

c) por jo më shumë se një vit


40. Punonjësi në sektorin publik, në institucionin ku punon dhe kryen detyrat e punës, nuk guxon të mbajë ose shfaq simbole të partisë në...:


a) zyrën e zyrtarit që udhëheq me institucionin

b) në ambientet në të cilat punon me palët

c) ambientet e punës dhe në ambientet e institucionit


41. Punonjësit në sektorin publik gjatë orarit të punës munden të marrin pjesë drejtpërdrejt në aktivitete zgjedhore ose ngjarje të tjera publike të këtij lloji:


a) e saktë

b) jo e saktë


42. Punonjësit në sektorin publik në ambientet e punës dhe në ambientet e institucionit nuk mund të shprehin ose të përfaqësojnë bindjet e tyre politike ose partiake.


a) e saktë

b) jo e saktë


43. Punonjësit e sektorit publik, me anëtarësimin e tyre në parti politike dhe pjesëmarrje në aktivitete partiake, mund të vënë në pikëpyetje kryerjen e detyrave të punës në institucion


a) e saktë

b) jo e saktë


44. Dhuratat e marra nga zyrtarët ose nga organizatat ndërkombëtare, të dhuruara gjatë vizitave, pjesëmarrjeve ose në rrethana tjera të ngjashme, konsiderohen si dhurata protokollare


a) e saktë

b) jo e saktë


45. Përgjegjësia e të punësuarve në sektorin publik për kryerjen e punës dhe detyrave të punës nga vendi i punës mund të jetë:


a) disiplinore

b) materiale

c) disiplinore dhe/ose materiale


46. Përgjegjësia për kryerjen e veprës penale, përkatësisht kundërvajtjes...


a) nuk përjashton përgjegjësinë disiplinore të punonjësve në sektorin publik

b) përjashton përgjegjësinë disiplinore të punonjësve në sektorin publik

c) në varësi të peshës së veprës penale, përkatësisht kundërvajtjes, përjashton, përkatësisht nuk përjashton përgjegjësinë disiplinore të punonjësve në sektorin publik


47. Përgjegjësia për kryerjen e veprës penale, përkatësisht kundërvajtjes, përjashton përgjegjësinë disiplinore të punonjësve në sektorin publik


a) e saktë

b) jo e saktë


48. Përgjegjësia për kryerjen e veprës penale, përkatësisht kundërvajtjes, nuk përjashton përgjegjësinë disiplinore të punonjësve në sektorin publik


a) e saktë

b) jo e saktë


49. Punonjësit në sektorin publik, për kryerjen e detyrave të punës dhe të detyrave nga vendi i punës, janë:


a) personalisht përgjegjës

b) përgjegjës kolektiv

c) personalisht dhe/ose kolektivisht përgjegjës, në varësi të vendit të punës në të cilin ata janë caktuar në institucion dhe llojit të shkeljes disiplinore


50. Punonjësve në sektorin publik u ndërpritet marrëdhënia e punës:


a) me marrëveshje ose me kërkesë të tyre

b) sipas ligjit

c) me marrëveshje, me kërkesën e tyre, në bazë të ligjit dhe në raste të tjera të përcaktuara me ligj dhe/ose marrëveshje kolektive


51. Lëvizshmëria e punonjësve në sektorin publik është:


a) lëvizje horizontale e një punonjësi nga një vend pune në tjetrin brenda sektorit publik

b) lëvizje horizontale e punonjësit nga një punë në tjetrën brenda të njëjtit grup të vendeve të punës

c) lëvizje vertikale e një punonjësi nga një punë në tjetrën brenda të njëjtit grup të vendeve të punës


52. Lëvizshmëria e punonjësve në sektorin publik bëhet:


a) me shpalljen e konkursit publik

b) me shpalljen e konkursit të brendshëm, përkatësisht publik

c) pa shpalljen e konkursit të brendshëm, përkatësisht publik


53. Lëvizshmëria e punonjësve në sektorin publik bëhet përmes:


a) caktim, përkatësisht, marrja e punonjësit një punë me të njëjtin titull

b) caktim, përkatësisht marrja e punonjësit një vend pune brenda të njëjtit grup të vendeve të punës, pavarësisht nga kategoria dhe niveli i punës

c) caktim, përkatësisht, marrja e punonjësit një vend pune në të njëjtin nivel, përkatësisht të venit të punës për të cilën punonjësi i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në aktin e sistematizimit të vendeve të punës në institucionin në të cilin është caktuar ose ndërmarrë


54. Punonjësi në sektorin publik, me kërkesë të një institucioni tjetër, për shkak të rritjes së përkohshme të ngarkesës së punës, mund të caktohet përkohësisht në një vend pune që plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara me aktin për sistematizimin e institucionit tjetër:


a) për një periudhë prej të paktën një muaji, maksimum deri njëzet e katër muaj

b) për një periudhë prej të paktën një muaji dhe deri në një vit

c) për një periudhë prej të paktën një muaji, maksimum deri gjashtë muaj


55. Punonjësi në sektorin publik, me kërkesë të një institucioni tjetër, për shkak të rritjes së përkohshme të ngarkesës së punës, mund të caktohet përkohësisht në një vend pune që plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara me aktin për sistematizimin e institucionit tjetër:


a) me pëlqimin paraprak me shkrim të punonjësit dhe drejtuesve të institucioneve

b) me pëlqimin paraprak me shkrim të punonjësit dhe udhëheqësit të institucionit në të cilin ai është punësuar

c) me pëlqimin paraprak me shkrim të personave drejtues të institucioneve, pa pëlqimin paraprak të punonjësit


56. Gjatë caktimit të punonjësit në sektorin publik në të njëjtin institucion ose caktimit të përkohshëm të punonjësit në një institucion tjetër, vendi i punës në të cilin caktohet nuk guxon të jetë:


a) jashtë vendit ku gjendet vendi i punës në të cilin ai ka qenë i punësuar para caktimit

b) i larguar më shumë se 50 km larg vendit të punës ku ai ka qenë i punësuar para caktimit

c) më larg se 25 km nga vendi i punës ku ai ka qenë i punësuar para caktimit


57. Lista– transferimi për marrjen e mundshme të punonjësve të sektorit publik mban:


a) Agjencia e Administratës

b) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës

c) Ministria e financave


58. Punonjësi në sektorin publik mund të merret nga një institucion në tjetrin në vend pune të njëjtin nivel, përkatësisht në vend pune ku i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara nga akti i sistematizimit të institucionit tjetër, nëse për këtë pajtohen punonjësi dhe drejtuesit e të dy institucioneve, dhe paraprakisht me pëlqimin e...


a) Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Agjencisë së Administratës

b) Agjencisë së Administratës dhe Ministrisë së Financave

c) Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe të Administratës dhe organit përgjegjës për dhënien e pëlqimit për planin vjetor të punësimit në institucion në lidhje me buxhetin


59. Punonjësi në sektorin publik vendi i punës të cilit ndërpritet, evidentohet në listën e transferimit të angazhimeve të mundshme dhe ...


a) pas skadimit të tre muajve nga data e evidentimit në listën e transferimit të angazhimeve të mundshme caktohet në cilindo vend pune për të cilin i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në aktin e sistematizimit

b) mund të dërgohet në një institucion tjetër, në vend pune në të njëjtin nivel, përkatësisht në vend pune për të cilën i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në aktin e sistematizimit, nëse për këtë pajtohen punonjësi dhe drejtuesi i institucionit tjetër, dhe me pëlqim paraprak të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe të Administratës dhe organit përgjegjës për dhënien e pëlqimit për planin vjetor të punësimit në institucion lidhur me buxhetin

c) mund të merret nga një institucion tjetër, në vend pune në të njëjtin nivel, përkatësisht në vend pune për të cilin i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në aktin e sistematizimit, nëse për këtë pajtohen drejtuesit e institucioneve


60. Punonjësi vendi i punës të cilit i ndërpritet, evidentohet në Listën e Transferimit të angazhimeve të mundshme dhe mund të dërgohet në një institucion tjetër, në vend pune në të njëjtin nivel, përkatësisht në vend pune për të cilën plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në aktin e sistematizimit...


a) pa pëlqimin e tij.

b) nëse për këtë pajtohen drejtuesit e institucioneve dhe Ministria e Financave

c) nëse për këtë pajtohen punonjësi dhe drejtuesi i institucionit tjetër, dhe me pëlqimin paraprak të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe të Administratës dhe organit përgjegjës për dhënien e pëlqimit për planin vjetor të punësimit në institucion në lidhje me buxhetin


61. Punonjësi puna e të cilit ndërpritet, evidentohet në Listën e transferimit të angazhimeve të mundshme dhe mund të dërgohet në një institucion tjetër...


a) në çdo vend pune, nëse ai pajtohet me këtë

b) në vend punë që është parashikuar në aktin e sistematizimit të vendeve të punës, dhe është i lirë

c) në vend pune në të njëjtin nivel, përkatësisht në një vend pune për të cilin plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në aktin e sistematizimit


62. Institucioni në të cilin merret një punonjës i sektorit publik, përkatësisht punonjës të cilit i ndërpritet vendi i punës, në përputhje me Ligjin e të Punësuarve në Sektorin Publik, nuk duhet të jetë larg institucionit në të cilin është punësuar para se të merret


a) e saktë

b) jo e saktë


63. Institucioni në të cilin merret punonjës i sektorit publik, vendi i punës i të cilit ndërpritet, nuk duhet të jetë...


a) jashtë vendit ku gjendet institucioni në të cilin ai ka qenë i punësuar para marrjes

b) më shumë se 50 km larg institucionit në të cilin ai ka qenë i punësuar para marrjes

c) më shumë se 25 km larg institucionit në të cilin ai ka qenë i punësuar para marrjes


64. Institucioni në të cilin merret punonjës i sektorit publik vendi i punës i të të cilit ndërpritet, nuk duhet të jetë më shumë se 50 km larg institucionit në të cilin ai ka qenë i punësuar para se të merret, përveçse nëse:


a) të dy institucionet janë të vendosura në një vendbanim më të madh

b) marrja është me kërkesë të punonjësit

c) ka transport të organizuar falas deri në institucionin ku merret punonjësi


65. Kategoritë dhe nivelet e vendeve të punës në sektorin publik përcaktohen në:


a) Ligjin e Marrëdhënieve të Punës

b) ligjet e veçanta dhe marrëveshjeve kolektive

c) Ligjin e të Punësuarve në Sektorin Publik

 

66. Me aktin e sistematizimit të vendeve të punës në institucion rregullohen:


a) përshkrimi i vendeve të punës

b) mënyra e sjelljes së punonjësve

c) lloji dhe numri i njësive organizative dhe fushëveprimi i tyre në punë


67. Brenda secilit grup të vendeve të punës të punonjësve të sektorit publik përcaktohen:


a) një ose më shumë nëngrupe të vendeve të punës

b) të paktën dy kategori të vendeve të punës

c) pesë nivele të vendeve të punës


68. Nëse punonjësi në sektorin publik konsideron se detyra e dhënë nga funksionari që drejton institucionin, pra përgjegjësi i drejtpërdrejtë, është antikushtetuese, pra e paligjshme, ai është i detyruar t'i tregojë personit që ia ka dhënë detyrën për antikushtetutshmërinë, pra kundërligjshmërinë e detyrës së dhënë me shkrim dhe të njëjtën ta kryejë, përveç.....


a) është i detyruar t'ia bëjë me dije personit që i ka dhënë detyrën për antikushtetutshmërinë ose paligjshmërinë e saj

b) Nuk është detyrë e tij t'ia bëjë me dije personit që ia ka dhënë detyrën për antikushtetutshmërinë apo paligjshmërinë.


69. Nëse punonjësi në sektorin publik konsideron se detyra e dhënë nga funksionari që drejton institucionin, pra përgjegjësi i drejtpërdrejtë, është antikushtetuese, pra e paligjshme, ai është i detyruar t'i tregojë personit që ia ka dhënë detyrën për antikushtetutshmërinë, pra kundërligjshmërinë e detyrës së dhënë me shkrim dhe të njëjtën ta kryejë, përveç.....


a) nëse vlerëson se kryerja e saj përbën vepër penale dhe e njofton menjëherë eprorin e atij që ia ka dhënë detyrën, si dhe Komisionin Shtetëror të Parandalimit të Korrupsionit.

b) nëse vlerëson se kryerja e saj përbën vepër penale, për të cilën është paraparë dënim me burg mbi gjashtë muaj dhe njofton menjëherë eprorin e atij që ia ka dhënë detyrën, si dhe Komisionin Shtetëror të Parandalimit të Korrupsionit.

c) nëse vendos që, përskaj informimit të personit që ia ka dhënë detyrën për antikushtetutshmërinë ose paligjshmërinë e detyrës së dhënë, ta njoftojë drejtpërdrejt me shkrim eprorin e atij që ia ka dhënë detyrën.


70. Në pajtim me Ligjin e të Punësuarve në Sektorin Publik, punonjësit e sektorit publik nuk guxojnë të marrin dhurata në lidhje me punën e tyre:


a) duke përjashtuar dhuratat protokollare dhe dhuratat periodike me vlerë më të ulët

b) me përjashtim të dhuratave protokollare me vlerë më të ulët

c) ata nuk guxojnë të pranojnë dhurata


71. Punonjësi të cilit i është mbyllur vendi i punës, dhe është regjistruar në Listën e Transferimit për marrje të mundshme, nëse nuk nënshkruan marrëveshjen e ofruar për marrjen në detyrë në një institucion tjetër, në një vend pune të të njëjtit nivel, pra në një pozicion për të cilin i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në aktin e sistematizimit:


a) i ndërpritet marrëdhënia e punës

b) kthehet në institucionin nga i cili duhej të ishte marrë

c) kthehet në Listën e Transferimit për marrje të mundshme në detyrë


72. Plani vjetor i punësimit në institucionet e sektorit publik miratohet nga:


a) Funksionari që drejton institucionin

b) Organi përgjegjës për buxhetin e institucionit

c) përgjegjësi i njësisë organizative për menaxhimin e burimeve njerëzore në institucion


73. Institucionet në sektorin publik, pasi marrin pëlqimin e organit përgjegjës për buxhetin e institucionit dhe të organeve të administratës shtetërore, si dhe pëlqimin e marrë nga Ministria e Sistemit Politik dhe e Marrëdhënieve ndërmjet Bashkësive, planin vjetor të punësimit e dorëzojnë për mendim  te:


a) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës

b) Agjencia e Administratës

c) Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut


74. Plani vjetor i punësimit për të cilin është marrë mendim pozitiv, nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës


a) mund të ndryshohet gjatë vitit të cilit i referohet

b) nuk mund të ndryshohet gjatë vitit të cilit i referohet


Burimi:  Ligji për të punësuarit në sektorin publik


Pyetje në lidhje me të drejtat nga marrëdhënia e punës të nëpunësve administrativ


1. Statusi dhe kompetencat e Agjencisë së Administratës rregullohen me:


a) Ligjin e Institucioneve Shtetërore

b) Ligjin e Nëpunësve Administrativë

c) Ligjin e Agjencisë së Administratës të Republikës së Maqedonisë


2. Nëpunës administrativ është personi i cili ka krijuar marrëdhënie pune me qëllim të kryerjes së punëve të natyrës administrative në:


a) shërbimi administrativ i ndërmarrjeve publike

b) Këshilli Administrativ i Sektorit Publik

c) organet e pushtetit shtetëror dhe vendor dhe në organet e tjera shtetërore të themeluara në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin dhe në institucionet që ushtrojnë veprimtari në fushën e arsimit, shëndetësisë, kulturës, punës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, sportit dhe në veprimtari të tjera publike me interes, të përcaktuara me ligj dhe të organizuara si agjenci, fonde, institucione publike dhe ndërmarrje publike të themeluara nga Republika e Maqedonisë ose nga komunat, qyteti i Shkupit dhe komunat e qytetit të Shkupit.


3. Në varësi të institucionit në të cilin është i punësuar, nëpunësi administrativ mund të jetë:


a) zyrtar dhe zyrtar i autorizuar

b) oficeri dhe ofruesi i shërbimeve publike

c) nëpunës civil dhe nëpunës civil


4. Për çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës së nëpunësve administrativë, të cilat nuk janë të rregulluara me Ligjin e Nëpunësve Administrativë, Ligjin e të Punësuarve në Sektorin Publik ose ligje të veçanta dhe marrëveshje kolektive, do të zbatohen:


a) Ligji i Procedurës së Përgjithshme Administrative

b) rregulloret e përgjithshme për marrëdhëniet e punës

c) Ligji i Organizimit dhe i Punës së Administratës Shteetërore


5. Termi "punë" i përdorur në Ligjin e Nëpunësve Administrativë nënkupton:


a) nivel të veçantë në aktin e sistematizimit

b) një kategori më vete në një njësi organizative

c) njësia më e vogël në strukturën organizative të institucionit, e cila përshkruhet në aktin e sistematizimit sipas nivelit, kushteve të përgjithshme dhe të veçanta, qëllimeve dhe detyrave dhe të dhëna të tjera me interes për vendin e punës.


6. Termi "punë të ndërlidhura" i përdorur në Ligjin e Nëpunësve Administrativë nënkupton:


a) vende pune në një njësi organizative

b) punë në të njëjtin sektor

c) punë të të njëjtit nivel që kërkojnë të njëjtën diplomë dhe të njëjtin lloj arsimi


7. Termi "kualifikim profesional" i përdorur në Ligjin e Nëpunësve Administrativë nënkupton:


a) një diplomë nga një arsim i synuar i përfunduar i kandidatit

b) kualifikimet e fituara përmes punës praktike në një vend të caktuar pune

c) arsimimi formal dhe forma të tjera të edukimit profesional të punonjësit për të cilat ai zotëron diplomë ose certifikatë


8. Termi “kompetenca pune” i përdorur në Ligjin e Nëpunësve Administrativë nënkupton:


a) aftësitë e fituara me punë

b) njohuritë e marra përmes trajnimit

c) grupi i njohurive, aftësive dhe aftësive të nëpunësit administrativ të punësuar për të kryer punën dhe detyrat e punës në vendin e punës

 

9. Shprehja "përvojë pune në profesion" e përdorur në Ligjin e Nëpunësve Administrativë nënkupton:


a) periudhën e shërbimit të fituar mbi çdo bazë

b) periudha e përvojës së punës ose e përvojës së fituar në profesion, duke filluar nga krijimi i parë i marrëdhënies së punës

c) periudha e regjistruar në një agjenci punësimi si përvojë pune, të cilën punëmarrësi e ka kaluar në punësim pas marrjes së një diplome dhe llojit të arsimit dhe gjatë së cilës ka kryer punë dhe detyra pune që kërkonin një shkallë dhe lloj arsimimi të tillë.


10. Cilat institucione janë përgjegjëse për koordinimin e menaxhimit me nëpunësit administrativ:


a) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë

b) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Ministria e Financave, Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë dhe Agjencia e Administratës

c) Ministria e Financave, Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë dhe Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë


11. Agjencia e administrimit është:


a) një autoritet brenda Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe të Administratës

b) organ i pavarur i administratës shtetërore

c) organ i pavarur shtetëror me cilësinë e personit juridik, me të drejta, detyrime dhe përgjegjësi të përcaktuara me Ligjin për nëpunësit administrativ.


12. Agjencia e Administratës është përgjegjëse për punën e saj:


a) Qeveria e Republikës së Maqedonisë

b) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë

c) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës


13. Agjencia e Administratës drejtohet nga:


a) ministri

b) Drejtori

c) sekretari i përgjithshëm


14. Pas ankesave dhe rekurseve të nëpunësve administrativë në shkallë të dytë vendos:


a) Drejtori i institucionit

b) Agjencia e Administratës

c) Ministri i Shoqërisë Informatike dhe i Administratë


15. Zyrtarët administrativë klasifikohen sipas karakteristikave të mëposhtme të kategorive:


a) I, II, III dhe IV

b) A, B, C dhe D

c) drejtuesit dhe zyrtarët administrativë ekzekutivë


16. Nëpunësit administrativë ndahen në kategoritë e mëposhtme:


a) Kategoria I - drejtorë, kategoria II - drejtues sektoresh, kategoria III - drejtues njësish dhe kategoria IV - drejtues shërbimi.

b) Kategoria - drejtorë; kategori - menaxherë; kategoria – nëpunës ekzekutiv-administrativ dhe kategoria – personel ndihmës

c) Kategoria A – sekretarët; kategoria B – nëpunës administrativ menaxhues; kategoria C – nëpunës profesional administrativ dhe kategoria D – zyrtarë profesionistë ndihmës administrativë


17. Ligji i Nëpunësve Administrativë parasheh mundësinë që me aktin e sistematizimit të vendeve të punës të përcaktohen vendet e veçanta të punës - zyrtarë kabineti në zyrat e:


a) të gjithë ministrat, Presidenti i Republikës së Maqedonisë, Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë

b) Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë

c) Presidenti i Republikës së Maqedonisë, Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, nënkryetarët e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, deputetët e Kryetarit të Qeveria e Republikës së Maqedonisë, Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe ministrat


18. Plotësimi i vendeve vakante në institucione për kryerjen e punëve administrative bëhet përmes procedurës për:


a) punësimit dhe rishpërndarjes

b) punësimi dhe promovimi

c) punësimi, promovimi dhe lëvizshmëria nëpërmjet vendosjes ose rekrutimit


19. Procedura për punësimin e nëpunësve administrativ fillon me:


a) thirrje publike në mediumet

b) shpalljen e konkursit publik

c) kumtesë me shkrim në faqen e internetit të institucionit


20. Në intervistë, në kuadër të procedurës për përzgjedhjen e kandidatëve të regjistruar në shpallje publike për punësimin e nëpunësit administrativ, kontrollohen kompetencat e përgjithshme të nevojshme të punës së kandidatit për kategorinë së cilës i përket vendi për të cilin ka konkurruar, ndërsa përmes pyetjeve profesionale apo detyrave praktike, kontrollohen kompetencat e tij të veçanta të punës nga fusha e punës për të cilën ka konkurruar.


a) marrjen e miratimit me shkrim nga Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë

b) duke kërkuar pëlqimin nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë

c) njoftim paraprak për burimet e siguruara financiare nga Ministria e Financave, pra nga autoriteti përgjegjës për dhënien e pëlqimit financiar për plotësimin e vendeve të punës në institucion.


21. Brenda pesë ditëve nga përfundimi i vendimit për përzgjedhjen e një kandidati për punësim, personi udhëheqës i institucionit merr vendim, përkatësisht lidh kontratë pune me afat të pacaktuar me kandidatin e përzgjedhur.


a) shpalljen e konkursit publik

b) shpalljen e konkursit të brendshëm

c) duke lëshuar një deklaratë për shtyp


22. Procedura e avancimit ka për qëllim të mundësojë avancimin në karrierë të punonjësve administrativë, pra kalimin nga vendet e punës më të ulëta në ato më të larta brenda institucionit.


a) Këshilli drejtues i institucionit

b) drejtuesi i institucionit

c) ministri i sektorit kompetent


23. Plani vjetor i punësimit përmban:


a) të dhëna të sakta për punësimet dhe largimet e reja të parashikuara nga shërbimi

b) të dhëna të sakta për vendosjen e punonjësve të rinj dhe ekzistues gjatë vitit kalendarik mbi të gjitha bazat

c) të dhëna të sakta për gjendjen e punësimit të vendeve të punës në institucion; të dhëna për pensionet e planifikuara dhe të dhëna për lëvizjet e tjera të planifikuara të punonjësve dhe një plan për shpërndarjen e numrit të të punësuarve të rinj në vitin e ardhshëm sipas përkatësisë së komunitetit24. Për institucionet shfrytëzuese buxhetore të linjës së parë që financohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe për ndërmarrjet publike të themeluara nga Republika e Maqedonisë, me rastin e miratimit të planit vjetor të punësimit, jepet pëlqimi nga:


a) ministria kompetente

b) Ministria e Financave

c) Ministria e Ekonomisë


25. Konkursi publik për punësimin e nëpunësve administrativë publikohet në:


a) faqen e internetit të institucionit të punësimit dhe të paktën në tri gazeta ditore, njëra prej të cilave botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase;

b) faqen e internetit të Agjencisë së Administratës të Republikës së Maqedonisë dhe në të paktën tri gazeta ditore, njëra prej të cilave botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase;

c) faqen e internetit të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe të Administratës dhe në së paku dy gazeta ditore, njëra prej të cilave botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.


26. Komisioni për përzgjedhje për punësim në bazë të konkursit publik themelon:


a) Agjencia e Administratës

b) Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë

c) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës


27. Komisioni për përzgjedhje për punësim me shpallje publike përbëhet nga:


a) nëpunës administrativ udhëheqës, përfaqësues nga Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë, Agjencia e Administratës e Republikës së Maqedonisë dhe po aq anëtarë të tjerë nga njësitë organizative përkatëse të institucioneve për të cilat pritet të plotësohen vendet e punës, si dhe zëvendësit e tyre

b) nëpunës administrativ udhëheqës, përfaqësues nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë dhe po aqanëtarë të tjerë nga njësitë organizative përkatëse të institucioneve për të cilat zbatohet procedura për plotësimin e vendeve të punës, si dhe zëvendësit e tyre

c) nëpunës administrativ nga Sektori për përzgjedhjen e kandidatëve në Agjencinë e Administratës i cili është kryetar i Komisionit dhe zëvendësi i tij, udhëheqësi i njësisë organizative për menaxhim me burimet njerëzore, përkatësisht nëpunësi administrativ që i kryen punët që kanë të bëjnë me udhëheqjen e burimeve njerëzore nëse nuk ka njësi organizative nga institucioni që punëson, si dhe zëvendësit e tyre, udhëheqësit e njësive organizative në të cilat vendet e punës plotësohen, përkatësishtë eprorët e drejtpërdrejtë nëse nuk ka udhëheqës si dhe zëvendësit e tyre dhe/ose nëpunës administrativ nga Sekretariati për zbatimin e Marrëveshjes Kornizë dhe zëvendësi i tij nëse procedura kryhet për organet e administratës shtetërore.28. Përzgjedhja administrative për punësim përbëhet nga:


a) duke kontrolluar provat dhe duke i shënuar ato

b) kontrollimin e të dhënave të futura në aplikimin për punësim me kushtet e përcaktuara në konkursin publik, dëshmitë e bashkangjitura në aplikacion dhe pikëzimi i tyre

c) duke kontrolluar të dhënat e futura në aplikimin për punësim me kushtet e përcaktuara në gazetat ditore29. Pas kryerjes së përzgjedhjes administrative, faza tjetër e procedurës së përzgjedhjes kalon në:


a) maksimumi pesë herë më shumë kandidatë se sa numri i vendeve të punës për të cilat kryhet procedura dhe cilët ishin më të renditurit

b) të paktën pesë kandidatë më shumë se numri i vendeve të punës për të cilat kryhet procedura dhe cilët janë renditur më mirë

c) maksimumi dhjetë herë më shumë kandidatë sesa numri i vendeve të punës për të cilat po kryhet procedura dhe cilat ishin më të renditurat


30. Pas kryerjes së provimit për nëpunës administrativ, zhvillohet faza tjetër e procedurës së përzgjedhjes:


a) më së shumti tre herë më shumë kandidatë sesa numri i vendeve të punës për të cilat kryhet procedura dhe që janë renditur më mirë në listë.

b) më së shumti pesë herë më shumë kandidatë sesa numri i vendeve të punës për të cilat kryhet procedura dhe cilët ishin më të renditurit në listë.

c) maksimumi dy herë më shumë kandidatë sesa numri i vendeve të punës për të cilat kryhet procedura dhe që janë renditur më mirë në listë.


31. Verifikimi i besueshmërisë së provave të paraqitura nga kandidatët për punësim të regjistruar në konkursin publik bëhet nga:


a) Agjencia e Administratës

b) Komisioni përzgjedhës për punësim pas konkursit publik

c) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës


32. Intervista, në kuadër të procedurës për përzgjedhjen e kandidatëve të regjistruar në konkursin publik për punësimin e nëpunësit administrativ, zhvillohet nga:


a) Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë

b) Agjencia e Administratës

c) Komisioni përzgjedhës për punësim pas konkursit publik


33. Në intervistë, në kuadër të procedurës për përzgjedhjen e kandidatëve të regjistruar në shpallje publike për punësimin e nëpunësit administrativ, kontrollohen kompetencat e përgjithshme të nevojshme të punës së kandidatit për kategorinë së cilës i përket vendi për të cilin ka konkurruar, ndërsa përmes pyetjeve profesionale apo detyrave praktike, kontrollohen kompetencat e tij të veçanta të punës nga fusha e punës për të cilën ka konkurruar.курирал


a) e saktë

b) jo e saktë


34. Në bazë të propozimit të Komisionit të përzgjedhjes për punësim pas konkursit publik, vendimin për përzgjedhjen për punësim të nëpunësit administrativ e merr:


a) Kryetari i Komisionit të përzgjedhjes për punësim me konkurs publik

b) drejtori i Agjencisë së Administratës

c) sekretari, pra personi drejtues në institucionet në të cilat nuk emërohet sekretar


35. Në bazë të propozimit të Komisionit të përzgjedhjes për punësim pas konkursit publik, vendimin për përzgjedhjen për punësim të nëpunësit administrativ e merr:


a) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës

b) gjykata themelore kompetente

c) Agjencia e Administratës, përkatësisht tek organi kompetent Në përputhje me Ligjin e Nëpunësve Administrativë

 

36. Brenda pesë ditëve nga përfundimi i vendimit për përzgjedhjen e një kandidati për punësim, personi udhëheqës i institucionit merr vendim, përkatësisht lidh kontratë pune me afat të pacaktuar me kandidatin e përzgjedhur.


a) e saktë

b) jo e saktë


37. Kandidati i përzgjedhur për punësim, menjëherë para fillimit të punës, nënshkruan përpara sekretarit ose titullarit të institucionit në të cilin nuk emërohet sekretar:


a) betimi solemn për misionin e përbashkët të punonjësve të sektorit publik

b) Deklaratë për misionin e përbashkët të punonjësve të sektorit publik, pjesë përbërëse e Kodit për Nëpunësit Administrativë

c) pëlqimin për caktimin në çdo vend pune në institucion, në rast të ndërprerjes së vendit të punës në të cilin punonjësi është i punësuar.


38. Procedura e avancimit ka për qëllim të mundësojë avancimin në karrierë të punonjësve administrativë, pra kalimin nga vendet e punës më të ulëta në ato më të larta brenda institucionit.


a) e saktë

b) jo e saktë


39. Në konkurs të brendshëm mund të paraqitet::


a) një punonjës i grupit të ofruesve të shërbimeve në veprimtaritë e sektorit publik

b) një nëpunës administrativ i punësuar në institucionin që publikon konkurs të brendshëm

c) nëpunës administrativ i punësuar në organet e pushtetit shtetëror dhe lokal40. Procedura e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë të një zyrtari administrativ përbëhet nga:


a) provimi i zyrtarit administrativ dhe testi i personalitetit

b) provimi dhe intervista e zyrtarit administrativ

c) përzgjedhja administrative dhe intervista


41. Përzgjedhja administrative, në rastin e një njoftimi të brendshëm të publikuar nga institucioni, përbëhet nga:


a) vlerësimi i kompetencave të përgjithshme dhe të veçanta të punës së kandidatëve të regjistruar

b) duke kontrolluar njohuritë dhe aftësitë e kandidatëve të regjistruar

c) verifikimi i të dhënave të futura në aplikacion me kushtet që sipas Ligjit të Nëpunësve Administrativë duhet t'i plotësojnë kandidatët për avancim, verifikimi i provave të bashkangjitura në aplikacion dhe pikëzimi i tyre.


42. Pikët për përzgjedhjen administrative për çdo kandidat të regjistruar në një konkurs të brendshëm përcaktohen në bazë të:


a) shuma e notës mesatare të nivelit më të lartë arsimor të kandidatit dhe suksesit të testit

b) mendimin e të paktën dy zyrtarëve menaxhues administrativ

c) shuma e tre vlerësimeve të fundit të kandidatit të marra në vlerësimet e rregullta në institucion, trajnimet e kryera dhe certifikatat e mentorimit


43. Në procedurën e ngritjes në detyrë, Komisioni i Përzgjedhjes dhe Ngritjes, bazuar në renditjen e përpiluar të kandidatëve sipas pikëve të fituara, zhvillon intervistë me:


a) kandidati i parë me renditjen më të lartë

b) më së shumti pesë kandidatë të renditur më lart

c) më së shumti tre kandidatë të renditur në krye


44. një procedurë pas konkursit të brendshëm, bazuar në renditjen e kandidatëve sipas pikëve të marra në përzgjedhjen administrative dhe intervistën, Komisioni i Përzgjedhjes dhe Promovimit, tek sekretari, pra tek personi drejtues në institucionet në të cilat nr. emërohet sekretar, e propozon për kandidat për punësim:


a) tre kandidatët e parë të renditur

b) pesë kandidatët e renditur në vendin e parë

c) kandidati i renditur i pari


45. Në procedurën pas konkursit të brendshëm, si përjashtim, intervista me kandidatin(ët) e renditur më të mirë të regjistruar për konkursin e brendshëm kryhet nga sekretari, përkatësisht titullari i institucionit në të cilin nuk emërohet sekretar, për:


a) promovimi i një zyrtari administrativ në një post në çdo nivel në kategorinë A

b) promovimi i një zyrtari administrativ në një post të çdo niveli në kategorinë B

c) promovimi i një zyrtari administrativ në një post të çdo niveli në kategorinë C


46. Institucioni mund të përsërisë konkursin e brendshëm para:


a) se të merret një vendim për zgjedhje

b) për të kryer intervistën

c) se të merret vendim për shpalljen e konkursit publik


47. Nëpunësi administrativ ka të drejtë dhe obligim që gjatë vitit të përsoset profesionalisht gjatë vitit në bazë të planit individual për përsosje profesionale, si dhe obligim që njohuritë e marra t'ua bartë nëpunësve të tjerë administrativë.


a) e saktë

b) jo e saktë


48. Trajnimet për zhvillim profesional të nëpunësive administrativë mund të jenë:


a) të përgjithshme dhe të veçanta

b) gjenerike dhe të specializuara

c) individuale dhe kolektive


49. Trajnimet gjenerike për ngritjen profesionale të nëpunësve administrativë kryhen me qëllim të:


a) trajnimi i përgjithshëm i nëpunësve administrativë në përputhje me orarin e përcaktuar

b) trajnimi në grup i zyrtarëve administrativë në përputhje me Planin Vjetor të Trajnimit

c) aftësimin profesional të nëpunësve administrativë në përputhje me kornizën e kompetencave të përgjithshme


50. Trajnimet e specializuara për ngritjen profesionale të zyrtarëve administrativë kryhen me qëllim të:


a) trajnimin e nëpunësve administrativë për kryerjen e detyrave dhe kompetencave të veçanta

b) aftësimi profesional i nëpunësve administrativë në lidhje me kompetencat e veçanta

c) trajnimin e nëpunësve administrativë për kryerjen e detyrave dhe detyrave të veçanta përtej përshkrimit të punës


51. Trajnimi i menaxhimit administrativ ofrohet për:


a) nëpunësit administrativë në punë në të gjitha nivelet A

b) nëpunës administrativ në punë të nivelit B1

c) nëpunës administrativ në punë në nivelet B3 dhe B4


52. Provimi për udhëheqje administrativ është provim profesional dhe në përputhje me ligjin është kusht i veçantë për avancimin e:


a) nëpunësi administrativ në provë pune

b) praktikanti

c) nëpunësit administrativ në vendin e punës nga kategoria B


53. Provimi për menaxhim administrativ, si provim profesional, përbëhet nga:


a) duke marrë një test dhe një intervistë

b) duke kaluar pjesën e përgjithshme dhe individuale

c) duke marrë një pjesë teorike dhe praktike54. Cilat kushte duhet të plotësojë një zyrtar administrativ për t'u emëruar si mentor:


a) të caktohet në të njëjtat punë si i mentoruari dhe të ketë përfunduar trajnimin për mentor

b) të ketë të përfunduar arsimin e lartë dhe trajnimin e mentorëve

c) të caktohet në një pozitë të nivelit më të lartë se nëpunësi administrativ që është duke u mentoruar dhe të ketë përfunduar trajnimin për mentor


55. Regjistri i mentorëve të nëpunësve administrativë mbahet nga:


a) Ministria e Arsimit dhe e Shkencës

b) Këshilli mentorues

c) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës


56. Sistemi i menaxhimit të efektit të nëpunësve administrativë përbëhet nga:


a) përcaktimi i rregullave për lëshimin e urdhrave nga nëpunësit administrativ - menaxherët dhe ekzekutimi i urdhrave nga nëpunësit administrativ - ekzekutorët

b) përcaktimin e qëllimeve dhe detyrave të punës dhe planin individual për zhvillim profesional, si dhe procedurën për vlerësimin e efektit të nëpunësit administrativ.

C0 vendosja e marrëdhënieve profesionale ndërmjet nëpunësve administrativ - menaxherëve dhe nëpunësve administrativë - zbatuesve


57. Qëllimet e punës dhe detyrat e nëpunësit administrativ përcaktohen nga:


a) sekretari, pra personi drejtues në institucionet në të cilat nuk emërohet sekretar

b) Kolegjiumi i personave drejtues në institucion

c) nëpunësi epror administrativ në bashkëpunim me nëpunësin administrativ në përfundim të procedurës së vlerësimit të performancës në dhjetor të vitit aktual për vitin vijues


58. Procedura për përmirësimin e efektit të punës së një zyrtari administrativ përfshin:


a) referimi në arsimim plotësues, pa paralajmërim me shkrim dhe paralajmërim verbal për mundësinë e vlerësimit me vlerësim negativ, nëse me gjithë indikacionet dhe masat e propozuara, deri në fund të vitit për të cilin bëhet vlerësimi, nuk e përmirëson atë. efekt

b) fillimin e procedurës disiplinore dhe shqiptimin e pezullimit dhe vërejtjes verbale për mundësinë e vlerësimit me vlerësim negativ nëse, pavarësisht indikacioneve dhe masave të propozuara, deri në fund të vitit për të cilin bëhet vlerësimi, nuk përmirëson efektin e tij.

c) trajnime shtesë ose udhëzime dhe një paralajmërim me shkrim në të cilin zyrtari administrativ paralajmërohet për mundësinë e vlerësimit me vlerësim negativ nëse, pavarësisht nga indikacionet dhe masat e propozuara, deri në fund të vitit për të cilin bëhet vlerësimi, ai bën të mos përmirësojë efektin e tij


59. Kur në raportin e intervistës gjashtëmujore konstatohet se nëpunësi administrativ ka treguar rezultate të pakënaqshme, dënohet me:


a) gjobë në masën 20% të pagës mesatare të paguar në vitin paraardhës

b) vendim për ndërprerjen e marrëdhënies së punës

c) një paralajmërim me shkrim në të cilin zyrtari administrativ paralajmërohet për mundësinë e vlerësimit me vlerësim negativ nëse, pavarësisht nga indikacionet dhe masat e propozuara, deri në fund të vitit për të cilin bëhet vlerësimi, ai nuk e përmirëson efektin e tij dhe obligimi për trajnime dhe mentorim shtesë


60. Vlerësimi i nëpunësve administrativë kryhet:


a) me marrëveshje

b) kohë pas kohe

c) e obligueshme


61. Vlerësimi i nëpunësve administrativë kryhet detyrimisht nga udhëheqësi administrativ:


a) çdo tre muaj

b) një herë gjatë vitit

c) dy herë gjatë vitit


62. Vlerësimi vjetor i nëpunësit administrativ merret në bazë të vlerësimeve të:


a) drejtuesi i institucionit

b) nëpunësin administrativ menjëherë epror dhe dy zyrtarë të tjerë administrativë në institucion, me të cilët nëpunësi administrativ ka bashkëpunim të drejtpërdrejtë

c) nëpunësi administrativ epror menjëherë, me katër nëpunës të tjerë administrativë në institucion dhe dy vlerësues që nuk janë të punësuar nga institucioni, me të cilët nëpunësi administrativ ka bashkëpunim të drejtpërdrejtë.


63. Vlerësimi vjetor i nëpunësit administrativ merret në bazë të:


a) nota e nëpunësit administrativ menjëherë epror, pra vlerësuesi që merr pjesë me 65% dhe nota e sekretarit, pra drejtuesi në institucionet në të cilat nuk emërohet sekretar, që merr pjesë me 35%.

b) nota e sekretarit, pra personi drejtues në institucionet në të cilat nuk emërohet sekretar, që merr pjesë me 65% dhe nota e Ministrit të Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës, që merr pjesë me 35%.

c) notën e nëpunësit të drejtpërdrejtë epror administrativ, d.m.th., vlerësuesit që merr pjesë me 65%, si dhe nota mesatare e katër nëpunësve të tjerë administrativë me të cilët nëpunësi administrativ ka punuar drejtpërdrejt, dy në një nivel më të ulët dhe dy në të njëjtin nivel, si dhe dy vlerësues që nuk janë punonjës të institucionit, me të cilët nëpunësi administrativ ka bashkëpunim të drejtpërdrejtë, i cili merr pjesë me 35%.


64. Kundër procedurës së vlerësimit, kandidati i pakënaqur ka të drejtë të paraqesë ankesë brenda tetë ditëve për:


a) Inspektorati Administrativ Shtetëror

b) Inspektorati Shtetëror i Punës

c) Agjencia e Administratës, përkatësisht tek organi kompetent Në përputhje me Ligjin e Nëpunësve Administrativë


65. Vlerësimi i nëpunësit administrativ, i cili gjatë vitit për të cilin bëhet vlerësimi, është caktuar, pra është marrë në një punë tjetër, me procedurë mobiliteti, bëhet nga:


a) vlerësuesi i mëparshëm

b) Komisioni i vlerësimit

c) i ri, bazuar në një raport me shkrim nga vlerësuesi i mëparshëm


66. Vlerësimi vjetor i nëpunësit administrativ mund të jetë: "A" - nëse ka vlerë nga 4.51 deri në 5.00; "B" - nëse ka vlerë nga 3.51 deri në 4.50; "C" - nëse ka vlerë nga 2.51 në 3.50; "D" - nëse ka vlerë nga 1.51 në 2.50 dhe "D" - nëse ka vlerë nga 1.00 deri në 1.50


a) e saktë

b) jo e saktë


67. Zyrtarët administrativë, përveç atyre që janë të përjashtuar me Kodin zgjedhor, janë të obliguar të marrin pjesë në punën e organeve në të cilat janë zgjedhur për organizimin dhe zbatimin e procedurës zgjedhore, gjegjësisht regjistrimit të popullsisë në Republikën e Maqedonisë.


a) e saktë

b) jo e saktë


68. Nëpunësi administrativ është personalisht përgjegjës për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës nga vendi i punës


a) e saktë

b) jo e saktë


69. Nëpunësi administrativ është përgjegjës për masë disiplinore nëse shkel pozitën e tij zyrtare


a) e saktë

b) jo e saktë


70. Përgjegjësia për veprën e kryer penale, respektivisht kundërvajtje, nuk e përjashton përgjegjësinë disiplinore.


a) e saktë

b) jo e saktë


71. Sjellja e pahijshme disiplinore si lloj përgjegjësie disiplinore e nëpunësit administrativ nënkupton shkelje të lehtë të disiplinës së punës, detyrave të punës, reputacionit të institucionit ose reputacionit të nëpunësit administrativ:


a) e saktë

b) jo e saktë


72. Kundërvajtja disiplinore si lloj i përgjegjësisë disiplinore të nëpunësit administrativ nënkupton shkelje më të rëndë të detyrës zyrtare, disiplinës së punës, reputacionit të institucionit ose reputacionit të nëpunësit administrativ:


a) e saktë

b) jo e saktë


73. Asgjesimi i paligjshëm i burimeve materiale dhe financiare nga nëpunësi administrativ përbën:


a) kundërvajtje disiplinore

b) kundërvajtje disiplinore

c) shkelje disiplinore


74. Nëse nëpunësi administrativ nuk vjen në punë për dy ditë pune gjatë një viti kalendarik pa arsye, ai angazhohet:


a) kundërvajtje disiplinore

b) shkelje disiplinore


75. Nëse zyrtari administrativ keqpërdor të dhëna personale ose konfidenciale, ai kryen:


a) shkelje disiplinore

b) kundërvajtje disiplinore


76. Nëse nëpunësi administrativ refuzon të shkojë në formimin dhe përmirësimin profesional të cilit e referon institucioni ku ai punon, ai angazhohet:


a) kundërvajtje disiplinore

b) shkelje disiplinore


77. Nëse nëpunësi administrativ shpreh dhe përfaqëson bindje politike në kryerjen e detyrave të punës, merr pjesë në aktivitete zgjedhore ose paraqitje të tjera publike të kësaj natyre gjatë orarit të punës, ose vë në dyshim statusin e tij si nëpunës administrativ duke kryer veprimtari partiake, veshur ose ekspozuar parti. simbolet në dhomën e punës, kryen:


a) shkelje disiplinore

b) kundërvajtje disiplinore


78. Refuzimi i dhënies ose dhënia e të dhënave të pasakta institucioneve, qytetarëve ose personave juridikë, në rastet kur dhënia e të dhënave përcaktohet me ligj, për nëpunësin administrativ nënkupton kryerjen e:


a) shkelje disiplinore

b) kundërvajtje disiplinore


79. Përsëritja e shkeljeve disiplinore më shumë se një herë përbën shkelje disiplinore:


a) e saktë

b) jo e saktë


80. Shpërdorimi i pushimit mjekësor nga një nëpunës administrativ përbën:


a) shkelje disiplinore

b) kundërvajtje disiplinore


81. Futja dhe përdorimi i alkoolit në ambientet e punës, ose puna nën ndikimin e alkoolit ose narkotikëve nga një nëpunës administrativ përbën:


a) shkelje disiplinore

b) kundërvajtje disiplinore


82. Nëse nëpunësi administrativ nuk respekton rregulloret për mbrojtjen nga sëmundjet, sigurinë dhe shëndetin në punë dhe rregulloret për mbrojtjen e mjedisit, kjo përbën:


a) shkelje disiplinore

b) kundërvajtje disiplinore


83. Nëse nëpunësi administrativ vendos interesin e tij financiar personal në kundërshtim me pozitën dhe statusin e nëpunësit administrativ, kjo përfaqëson:


a) shkelje disiplinore

b) kundërvajtje disiplinore


84. Nëse nëpunësi administrativ, si anëtar i një organi zgjedhor, përfshihet në pengimin e zgjedhjeve dhe votimit, cenon të drejtën zgjedhore të zgjedhësve, kufizon lirinë e zgjedhjes së zgjedhësve, kryen ryshfet gjatë zgjedhjeve, cenon fshehtësinë e votimit, shkatërron dokumentet zgjedhore. ose kryen mashtrime zgjedhore, ai përbën:


a) kundërvajtje disiplinore

b) shkelje disiplinore


85. Marrja e dhuratave ose një lloj tjetër përfitimi nga një zyrtar administrativ përbën:


a) shkelje disiplinore

b) kundërvajtje disiplinore


86. Nëse nëpunësi administrativ në mënyrë të pajustifikuar nuk njofton menjëherë nëpunësin epror administrativ, sekretarin, përkatësisht titullarin e institucionit në të cilin nuk emërohet sekretar, për arsyen e mosardhjes në punë brenda tre orëve, kjo përbën:


a) kundërvajtje disiplinore

b) kundërvajtje disiplinore


87. Me vendim për parregullsi disiplinore të konstatuar, nëpunësit administrativ mund t'i shqiptohet një nga masat disiplinore të mëposhtme: vërejtje me shkrim ose gjobë në masën e 20% të shumës njëmujore të pagës neto të paguar në muajin e fundit para parregullsisë disiplinore, për një periudhë prej një deri në tre muaj


a) e saktë

b) jo e saktë


88. Me vendim për shkelje të përcaktuar disiplinore, nëpunësit administrativ mund t'i shqiptohet një nga masat disiplinore si në vijim: gjobë në masën e 30% të shumës së pagës neto të paguar në muajin e fundit para shkeljes disiplinore për një kohëzgjatje nga një deri në gjashtë muaj; përcaktimi në pozicion në nivel më të ulët dhe ndërprerja e marrëdhënies së punës kur kanë ndodhur pasoja të dëmshme për institucionin, ndërsa nuk janë konstatuar rrethana lehtësuese për nëpunësin administrativ që e ka kryer shkeljen


a) e saktë

b) jo e saktë


89. Masa disiplinore ndaj nëpunësit administrativ që ka kryer shkelje disiplinore shqiptohet nga:


a) Komisioni i përcaktimit të përgjegjësisë disiplinore

b) Agjencia e Administratës

c) sekretari, pra drejtuesi i institucionit në të cilin nuk emërohet sekretar


90. Kundër vendimit të marrë për masë disiplinore për parregullsi disiplinore, përkatësisht për shkelje disiplinore, nëpunësi administrativ ka të drejtë ankese


a) e saktë

b) jo e saktë


91. Mënyra e zhvillimit të procedurës disiplinore dhe formulari për votimin e fshehtë të anëtarëve të komisionit disiplinor përcaktohet nga:


a) Kryetari i Komisionit të përcaktimit të përgjegjësisë disiplinore

b) Ministri i Shoqërisë Informatike dhe i Administratë

c) Sekretari, pra drejtuesi i institucionit në të cilin nuk emërohet sekretar


92. Një nismë për fillimin e procedimit disiplinor kundër nëpunësit administrativ me arsyetimin e duhur ka të drejtë të paraqesë:


a) Kryetari i Komisionit të përcaktimit të përgjegjësisë disiplinore

b) titullari i institucionit në të cilin nuk emërohet sekretar

c) çdo zyrtar administrativ dhe person tjetër, në përputhje me Ligjin ose Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, Entin Shtetëror të Statistikave dhe Qendrën Shtetërore të Provimeve


93. Propozimi për fillimin e procedimit disiplinor kundër nëpunësit administrativ paraqitet nga:


a) drejtuesi i njësisë organizative për menaxhimin e burimeve njerëzore në institucion

b) Kryetari i Komisionit për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore

c) nëpunësi administrativ epror menjëherë, si dhe sekretari, pra drejtuesi i institucionit në të cilin nuk emërohet sekretar.


94. Nëse shkelja e detyrës zyrtare sjell edhe përgjegjësi penale, procedura disiplinore për përcaktimin e përgjegjësisë së nëpunësit administrativ skadon brenda:


a) një viti nga dita e kuptimit për shkeljen

b) dy viteve nga dita e kuptimit për shkeljen

c) tre viteve nga dita e kuptimit për shkeljen


95. Mbajtja e pagës në emër të gjobave të shqiptuara për nëpunësin administrativ për parregullsi disiplinore ose kundërvajtje disiplinore të kryera, gjatë një muaji, nuk mund të kalojë shumën prej:


a) 60% të shumës së pagës së tij totale neto për atë muaj

b) një e treta e shumës së pagës së tij totale neto për atë muaj

c) gjysmën e shumës së pagës totale neto për atë muaj


96. Procedura për përcaktimin e përgjegjësisë materiale të nëpunësit administrativ, duke filluar nga dita e miratimit të vendimit për themelimin e komisionit për përcaktimin e përgjegjësisë materiale, nuk mund të zhvillohet më gjatë se:


a) 45 ditë

b) 60 ditë

c) 30 ditë


97. Nëse nëpunësi administrativ në punë ose në lidhje me punën, me dashje ose nga pakujdesia e rëndë i shkakton dëm institucionit dhe nëse me procedurë përkatëse vërtetohet se është përgjegjës për dëmin, dëmi kompensohet nga:


a) njësia/sektori ku është i punësuar nëpunësi administrativ

b) fondin e kompensimit të dëmit të krijuar në baza të përbashkëta

c) nëpunësi administrativ personalisht


98. Nëse nëpunësi administrativ u shkakton dëm material personave të tretë në kryerjen e punëve dhe detyrave, institucioni është i detyruar ta kompensojë dëmin material të shkaktuar


a) e saktë

b) jo e saktë


99. Pagat dhe shtesat e pagave të zyrtarëve administrativë sigurohen nga:


a) marrëdhëniet vetëfinancuese dhe borxh-kreditore të institucionit

b) donacione dhe ndihma ndërkombëtare

c) Buxheti i Republikës së Maqedonisë, buxhetet e njësive të vetëqeverisjes lokale, si dhe nga burimet e tjera të mjeteve të përcaktuara me ligj.


100. Pagat e nëpunësve administrativë:


a) llogariten dhe paguhen si shumë e pagave ditore për muajin paraardhës

b) llogariten në shumën bruto dhe paguhen me para në dorë

c) llogariten në shumën bruto dhe paguhen në shumën monetare neto një herë në muaj në muajin aktual për muajin paraardhës.


101. Paga e nëpunësit administrativ përbëhet nga:


a) paga sipas performancës dhe kompensimi për rregullsinë

b) pagesën e performancës dhe bonusin

c) një komponent thelbësor dhe një komponent i jashtëzakonshëm


102. Komponenti bazë i pagës së nëpunësit administrativ përbëhet nga: pjesa e pagës për shkallën e arsimimit, pjesa e pagës për nivelin dhe pjesa e pagës për stazhin e punës:


a) e saktë

b) jo e saktë


103. Pjesa e pagës për shkallën e arsimit, pjesa e pagës për nivelin dhe pjesa e pagës për vjetërsinë e nëpunësve administrativë vlerësohen me:


a) tregues

b) pikë

c) për qind


104. Pjesa e pagës për përvojën e punës së nëpunësit administrativ vlerësohet në masën:


a) 20% e pjesës së pagës për arsimin profesional dhe nivelin

b) 0,5% e pjesëve të pagës për shkallën e arsimit dhe për nivelin, për çdo vit të kryer përvojë pune, deri në 20% maksimale.

c) 0,5% e diferencës ndërmjet pjesëve të pagës për shkallën e arsimit dhe për nivelin, për çdo vit të kryer përvojë pune.


105. Komponenti i jashtëzakonshëm i pagës së nëpunësve administrativë përbëhet nga: shtesa e pagës për kushte të veçanta pune, shtesa e pagës për shkak të përshtatjes me tregun e punës dhe/ose shtesa e pagës për punën e natës, punë me turne dhe punë jashtë orarit:


a) e saktë

b) jo e saktë


106. Gjatë grevës, nëse plotësohen të gjitha kushtet ligjore, nëpunësi administrativ ka të drejtën e pagës në masën:


a) 40% të pagës që ka marrë muajin e kaluar

b) 50% të pagës që ka marrë muajin e kaluar

c) 60% të pagës që ka marrë muajin e kaluar


107. Punonjësit administrativ i ndërpritet marrëdhënia e punës: me marrëveshje; me kërkesën e tij; me fuqi të ligjit dhe në raste të tjera të përcaktuara me këtë dhe ligje të tjera dhe marrëveshje kolektive


a) e saktë

b) jo e saktë


108. Nëse nëpunësit administrativ i ndërpritet shtetësia e Republikës së Maqedonisë, punësimi i tij ndërpritet me ligj me datën e dorëzimit të vendimit për heqje dorë nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë


a) e saktë

b) jo e saktë


109. Nëse nëpunësi administrativ dënohet për ndonjë vepër penale që lidhet me detyrën zyrtare, punësimi i tij ndërpritet me ligj në ditën e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.


a) e saktë

b) jo e saktë


110. Nëpunësit administrativ i ndërpritet marrëdhënia e punës me fuqinë e ligjit për shkak të vuajtjes së dënimit me burg më të gjatë se gjashtë muaj, me ditën e fillimit të vuajtjes së dënimit


a) e saktë

b) jo e saktë


111. Nëpunësit administrativ i ndërpritet marrëdhënia e punës me fuqinë e ligjit nëse mungon pa arsye nga puna për të paktën tre ditë pune të njëpasnjëshme në një muaj


a) e saktë

b) jo e saktë


112. Nëpunësit administrativ i ndërpritet marrëdhënia e punës me ligj nëse organi i administratës shtetërore përgjegjës për inspektimin brenda një viti konstaton se i punësuari është punësuar në kundërshtim me dispozitat e Ligjit të Nëpunësve Administrativ.


a) e saktë

b) jo e saktë


113. Mbikëqyrje inspektuese mbi implementimin e dispozitave të Ligjit për nëpunës administrativ dhe rregulloreve të miratuara në bazë të këtij ligji kryen:


a) Agjencia e Administratës

b) Inspektorati Shtetëror Administrativ

c) Inspektorati Shtetëror i Punës


114. Forma dhe përmbajtja e konkursit të brendshëm, mënyra e paraqitjes së aplikimit për promovim, mënyra e kryerjes së përzgjedhjes administrative dhe intervistës, si dhe mënyra e pikësimit të tyre dhe numri maksimal i pikëve nga procedura e përzgjedhjes, në varësi të kategoria e punës për të cilën bëhet njoftimi publik parashikon:


a) Komisioni i Përzgjedhjes dhe Promovimit

b) Ministri i Shoqërisë Informatike dhe i Administratë

c) drejtori i Agjencisë së Administratës


115. Provimi i menaxhimit administrativ organizohet dhe zhvillohet nga:


a) Agjencia e Administratës në bashkëpunim me institucionet

b) Agjencia e Administratës në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe të Administratës

c) Agjencia e Administratës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës


116. Drejtori i Agjencisë së Administratës emërohet për një periudhë prej:


a) pesë vjet

b) gjashtë vjet

c) katër vjet


117. Të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella të institucionit dhe nëpunësit administrativ që dërgohet në trajnime të specializuara për nevojat e institucionit rregullohen nga...


a) një urdhër me shkrim që specifikon datën e saktë në të cilën nëpunësi administrativ nuk mund të kërkojë ndërprerjen e marrëdhënies së punës, si dhe përgjegjësinë e tij materiale në përpjesëtim me fondet e shpenzuara për realizimin e trajnimit, nëse për fajin e tij ose me kërkesën e tij, marrëdhënia e punës. ndërpritet përpara datës së caktuar

b) një urdhër me shkrim që specifikon datën e saktë në të cilën nëpunësi administrativ nuk mund të kërkojë ndërprerjen e marrëdhënies së punës, si dhe përgjegjësinë e tij materiale në përpjesëtim me fondet e shpenzuara për realizimin e trajnimit, nëse për fajin e tij ose me kërkesën e tij, marrëdhënia e punës. ndërpritet përpara datës së caktuar

c) një marrëveshje me shkrim që specifikon datën e saktë në të cilën nëpunësi administrativ nuk mund të kërkojë ndërprerjen e marrëdhënies së punës, si dhe përgjegjësinë e tij materiale në përpjesëtim me fondet e shpenzuara për zbatimin e trajnimit, nëse për fajin e tij ose me kërkesën e tij punësimi. marrëdhënia ndërpritet përpara datës së caktuar


118. Mentorimi si një metodë e transferimit të njohurive dhe aftësive ndërmjet zyrtarëve administrativë mund të jetë:


a) organizuar në formë trajnimi nga pedagogë të jashtëm

b) me shkrim ose verbalisht

c) këshillues ose praktik


119. Sekretariati i Zbatimit të Marrëveshjes Kornizë jep pëlqimin me rastin e miratimit të planit vjetor të punësimit për:


a) organet e administratës shtetërore

b) institucionet e sektorit publik

c) organet e pushtetit shtetëror dhe vendor


120. Procedura e përzgjedhjes për punësimin e një zyrtari administrativ përbëhet nga:


a) tre faza

b) dy faza

c) katër faza


121. Gjatë procedurës së avancimit, respektohet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat:


a) e saktë

b) jo e saktë


122. Programi vjetor i trajnimeve gjenerike për nëpunësit administrativë miratohet nga:


a) Sekretari, pra drejtuesi i institucionit në të cilin nuk emërohet sekretar

b) drejtori i Agjencisë së Administratës

c) Ministri i Shoqërisë Informatike dhe i Administratë


123. Mentorimi praktik realizohet nëpërmjet:

a) vëzhgimit të punës së nëpunësit administrativ të mentoruar, konsultimeve të vazhdueshme e punës praktike, si dhe kryhet me qëllim të zhvillimit të kompetencave të veçanta të punonjësit.

b) nëpërmjet këshillave specifike të mentorit, si dhe kryhet me qëllim të zhvillimit të kompetencave të përgjithshme të punonjësit

c) vizita në trajnime


124. Në planin individual që përgatitet për zhvillimin profesional të nëpunësit administrativ, përcaktohet:


a) nevoja për zhvillim profesional të nëpunësit administrativ për të kryer me efikasitet qëllimet dhe detyrat e përcaktuara të punës dhe nevoja për zhvillimin dhe përmirësimin e kompetencave të punës

b) nevoja për zhvillim profesional të nëpunësit administrativ për të kryer me efikasitet qëllimet dhe detyrat e përcaktuara të punës dhe nevoja për zhvillimin dhe përmirësimin e kompetencave të punës

c) nevoja për zhvillim profesional të nëpunësit administrativ për të kryer me efikasitet qëllimet dhe detyrat e përcaktuara të punës dhe nevoja për zhvillimin dhe përmirësimin e kompetencave të punës


125. Intervista gjashtëmujore, në kuadër të procesit të monitorimit të vazhdueshëm të efektit të nëpunësit administrativ nga udhëheqësi administrativ, zbatohet:


a) një herë gjatë vitit

b) dy herë gjatë vitit

c) çdo gjashtë muaj


126. Puna e nëpunësit administrativ, për sa i përket cilësisë, efektivitetit dhe efikasitetit të punës, respektimit të afateve dhe nivelit të përmbushjes së qëllimeve dhe detyrave të përcaktuara të punës, nivelit të përfshirjes dhe përkushtimit në punë, kontributit. për realizimin e planit strategjik të institucionit, realizimi i planit individual të zhvillimit profesional dhe sjellja e nëpunësit administrativ, duke marrë parasysh raportin nga intervista gjashtëmujore, mund të vlerësohet nga vlerësuesi:


a) me notën "6", "7", "8", "9" ose "10"

b) vlerësohet me "1", "2", "3", "4" ose "5"

c) me vlerësim "dallohet veçanërisht ", "dallohet", "i përmbush", "pjesërisht i përmbush" ose "nuk i përmbush"


127. Procedura e përzgjedhjes për punësimin e një nëpunësi administrativ përbëhet nga tri faza:


a) përzgjedhja administrative, testi për nëpunës administrativ, verifikimi i besueshmërisë së dëshmive të paraqitura dhe intervistimi.

b) verifikimi i dëshmive të paraqitura, testi me shkrim, provimi me gojë dhe intervista.

c) përzgjedhja administrative, provimi profesional dhe intervista.


128. Provimi i nëpunësit administrativ përbëhet nga dy pjesë:


a) pjesa profesionale dhe pjesa e kontrollimit të njohurive të njërit nga tri gjuhët më të përdorura në BE (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

b) pjesa e përgjithshme dhe praktike

c) pjesa e përgjithshme dhe e veçantë


129. Avancimi i nëpunësve administrativë bëhet nëpërmjet shpalljes së:


a) konkursit të brendshëm në ueb faqen e institucionit dhe të Agjencisë së Administratës.

b) konkursit publik në të paktën tri gazeta ditore, të cilat botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

c) njoftim në ueb faqen e Agjencisë së Administratës130. Një nëpunës administrativ që aplikon për një konkurs të brendshëm duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:


a) të jetë i punësuar në një institucion nga sektori publik, të plotësojë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për lotësimin e vendit të punës, të jetë në pozicion menjëherë më të ulët se pozita për të cilën është publikuar konkursi i brendshëm, të paktën një vit dhe të mos ketë ka shqiptuar masë disiplinore në vitin e fundit para publikimit të konkursit të brendshëm

b) të jetë i punësuar në institucionin nga sektori privat ose publik, të plotësojë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e pozicionit të përcaktuar për nivelin përkatës në këtë ligj dhe në aktin e sistematizimit, të jetë vlerësuar me vlerësimin "veçanërisht të shquar" ose "shkëlqyeshëm" " gjatë vlerësimit të fundit, edhe nëse është në një pozicion në një nivel më të ulët se pozicioni për të cilin është publikuar konkursi i brendshëm.

c) të jetë i punësuar në institucionin që publikon konkursin e brendshëm, të plotësojë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e pozicionit të përcaktuar për nivelin përkatës në këtë ligj dhe në aktin e sistematizimit, të jetë vlerësuar me notën "veçanërisht të shquar" ose "shkëlqyeshëm" në momentin e vlerësimit të fundit, të ketë qenë në një pozicion menjëherë më të ulët se pozicioni për të cilin është publikuar konkursi i brendshëm për të paktën dy vjet dhe të mos ketë qenë subjekt i masës disiplinore në vitin e fundit përpara publikimi i konkursit të brendshëm


131. Nëpunësi administrativ që vlerësohet me notën vjetore "A" i jepet:


a) kompensim për suksesin në punë, në masën e rrogës së marrë në muajin e fundit të vitit për të cilin është bërë vlerësimi.

b) me fuqinë e ligjit avancohet një shkallë më lart

c) shtesë e rrogës për karrierë


132. Nëpunësi administrativ që vlerësohet me notën vjetore "A", i jepet kompensim për suksesin në punë në masën e rrogës së marrë në muajin e fundit të vitit, për të cilin është kryer vlerësimi, nëse:


a) në buxhetin e institucionit parashikohen mjete për këtë qëllim, dhe për këtë vendos sekretari, përkatësisht titullari i institucionit, me propozimin përgjegjësit.

b) në buxhetin e institucionit parashikohen mjete për këtë qëllim, pavarësisht se kush e merr vendimin për pagesën e kompensimit.

c) përgjegjësi i drejtpërdrejtë merr vendim për këtë.


133. Nëse nëpunësi administrativ vlerësohet me notën "D", i ndërpritet marrëdhënia e punës:


a) nëse është vlerësuar me notën "D" dy herë radhazi ose të paktën tri herë në pesë vitet e fundit.

b) nëse në pesë vitet e fundit, të paktën dy herë, ka marrë notën "D".

c) nëse vlerësohet një herë me notën “D”.


Burimi: Ligji për nëpunës administrativë