1. Правилник за внатрешна организација на АА

2. Пречистен текст на Правилник за систематизација на работни места на АА.

3. Правилник за дополнување на правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за администрација.

4. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за администрација.

5. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Aгенцијата за администрација 09.02.2018

6. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2018-2020)

7. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2019-2021)

8. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2020-2022)

9. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2021-2023)

10. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2022-2024)

11. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2023-2025)

12. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2024-2026)

13. Буџет на АА за 2019 година.

14. 040081566063711 Завршна сметка за 2016 година.

15. 040081566078710 Завршна сметка за 2016 година.

16. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2017 година

17. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2019 година

18. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2021 година

19. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2022 година

20. Извештај за работа на АА за 2016 година

21. Деловник за работа на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен

22. Тарифник на АА

23. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2017 година

24. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2018 година

25. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година

26. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2021 година

27. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2022 година

28. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2017 година

29. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2018 година

30. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2019 година

31. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2020 година

32. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2021 година

33. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2022 година

34. Правила за однесување на вработените во АА

35. Извештај од спроведената функционална анализа во Агенцијата за администрација.

36. 040081566063711 Завршна сметка за 2017 година.

37. 040081566078710 Завршна сметка за 2017 година.

38. Извештај за работа на АА за 2017 година

39. Политика за квалитет на Агенцијата за администрација

40. 040081566063711 Завршна сметка за 2018 година.

41. 040081566078710 Завршна сметка за 2018 година.

42. Извештај за работа на АА за 2018 година

43. 040081566063711 Завршна сметка за 2019 година.

44. 040081566078710 Завршна сметка за 2019 година

45. 040081566063711 Завршна сметка за 2020 година.

46. 040081566078710 Завршна сметка за 2020 година

47. 040081566063711 Завршна сметка за 2021 година.

48. 040081566078710 Завршна сметка за 2021 година

49. 040081566063711 Завршна сметка за 2022 година

50. 040081566078710 Завршна сметка за 2022 година

51. 040081566063711 Завршна сметка за 2023 година

52. 040081566078710 Завршна сметка за 2023 година

53. Годишен план за работа за 2022 година.

54. Годишен план за работа за 2023 година.

55. Извештај за работа на АА за 2020 година

56. Извештај за работа на АА за 2021 година

57. Извештај за работа на АА за 2022 година

58. Извештај за спроведување на годишниот план за работа за 2022 година.

59. Извештај за спроведување на годишниот план за работа за 2023 година.

60. Буџет 2019 ребаланс - 04008 Агенција за администрација

61. Буџет 2020 - 04008 Агенција за администрација

62. Буџет 2020 ребаланс - 04008 Агенција за администрација

63. Буџет 2021 - 04008 Агенција за администрација

64. Буџет 2021 ребаланс - 04008 Агенција за администрација

65. Буџет 2022 - 04008 Агенција за администрација

66. Буџет 2022 ребаланс - 04008 Агенција за администрација

67. Буџет 2023 - 04008 Агенција за администрација

68. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2019 - 040081566063711

69. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2019 - 040081566078710

70. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2020 -040081566063711

71. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2020 -040081566078710

72. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2021 - 040081566063711

73. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2021 - 040081566078710

74. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2022 - 040081566063711

75. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2022 - 040081566078710

76. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2023 - 040081566063711

77. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2023 - 040081566078710