Службено лице

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019), имателот на информации- Агенција за администрација со Решение за определување на службено лице за посредување со информации бр.02-852/1 од 14.04.2021 година, ги определи административните службеници:


Горан Цветковски

Телефон: +389(0)2 3094-216

g.cvetkovski@aa.mk

Ирена Манолева Паункова

Телефон: +389(0)2 3094-238

i.manoleva@aa.mk


Годишни извештаи за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер


Образец за барање за пристап до информациите од јавен карактер


Образец за жалба


Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер - Линк до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер