ПРАВО НА ЖАЛБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ ОДЛУЧУВА ЗА НИВНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ

 Вработените во Агенцијата, имаат право на жалба против решение со кое се одлучува за нивните права и обврски до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос.

Кандидатите за вработување во Агенцијата, против одлуката за избор, имаат право на жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос.