АКТИ НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА


  Комисијата на Агенцијата донесува одлука:

- за одбивање на жалбата, односно приговорот како неосновани и потврдување на

решението на првостепениот орган;

- за уважување на жалбата, односно приговорот и поништување на решението на

првостепниот орган и враќање на решението на првостепениот орган на повторно

разгледување и одлучување или

- самата, во случаи кога постапува по изјавена жалба против акт кој еднаш бил

поништен и вратен на повторно решавање.

 

  Комисијата на Агенцијата донесува решение:

- за отфрлање на жалбата како ненавремена, нецелосна или недозволена;

- за отстапување на жалбата на друг надлежен орган и

- во други случаи кога не се одлучува за суштината на работата.

 

 Комисијата на Агенцијата донесува заклучок:

- за запирање на постапката во случај на повлекување на жалбата, односно приговорот од подносителот и

- за дејствија што се превземаат во текот на постапката, а за кои не се донесува одлука, односно решение.