А. OПШТ ДЕЛ (македонски јазик)

А. OПШТ ДЕЛ (албански јазик)

(се однесува за сите кандидати кои полагаат испитот за административен службеник) 

Б. ПОСЕБЕН ДЕЛ

(дополнителни прашања од соодветни области кои се однесуваат на кандидатите за полагање на  стручниот испит  за  административен  службеник во одредени институции, согласно член 40 став (11) и (12) од Законот за административните службеници)