АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Јуриј Гагарин, 15 1000 Скопје
тел: ++ 389 (0)2 3094-200
факс: ++ 389 (0)2 3082-937

kontakt@aa.mk

Лице за посредување со информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Горан Цветковски

Телефон: +389(0)2 3094-216

g.cvetkovski@aa.mk

Димитар Каранфиловски

Телефон: +389(0)2 3094-206

d.karanfilovski@aa.mk

Oфицер за заштита на лични податоци

Сања Каровска - Советник за нормативно - правни работи

Tелефон:+389(0)2 3094-247

s.karovska@aa.mk

Василе Неделкоски - Советник систем - инженер

Tелефон:+389(0)2 3094-207

v.nedelkoski@aa.mk


Соопштенија до јавноста :

Помош и упатување
Заштита на укажувачи