Заштита на укажувачи


Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување во Агенцијата за администрација е назначен:


Димитар Каранфиловски, Одделение за нормативно-правни работи и соработка со институциите во јавниот сектор – Сектор за правни работи

Агенција за администрација

Јуриј Гагарин, 15 1000 Скопје

d.karanfilovski@aa.mk

телефон: (02) 30 94 213