1. Правилник за внатрешна организација на АА

2. Пречистен текст на  Правилник за систематизација на работни места на АА.

3. Правилник за дополнување на правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за администрација.

4. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за администрација.

5. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2018-2020)

6. Буџет на АА за 2018 година.

7. Извештај за планирани и потрошени средства по ставки за 2016 година.

8. Извештај за реализација на буџетот на Агенцијата за 2016 година.

9. 040081566063711 Завршна сметка за 2016 година.

10. 040081566063711 Завршна сметка за 2016 година.

11. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2017 година

12. Извештај за работа на АА за 2016 година

13. Деловник за работа на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен

14. Тарифник на АА

15. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2016

16. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација

17. Правила за однесување на вработените во АА

18. Извештај од спроведената функционална анализа во Агенцијата за администрација.