Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


232. Влада на Република Северна Македонија - Секретаријат за законодавство 01/2020

Датум на публикување 14.01.2020 година.

Краен рок на аплицирање 18.01.2020 година.


233. Управа за извршување на санкции - КПУ Затвор Битола 01/2020

Датум на публикување 15.01.2020 година.

Краен рок на аплицирање 19.01.2020 година.


234. Државен санитарен и здравствен инспекторат 01/2020

Датум на публикување 17.01.2020 година.

Краен рок на аплицирање 21.01.2020 година.