Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


237. Општина Кисела Вода 01/2020

Датум на публикување 22.01.2020 година.

Краен рок на аплицирање 28.01.2020 година.


238. Јавно комунално претпријатие „Илинден“ - н.Илинден 01/2020

Датум на публикување 23.01.2020 година.

Краен рок на аплицирање 27.01.2020 година.


239. Дирекција за радијациона сигурност 01/2020

Датум на публикување 24.01.2020 година.

Краен рок на аплицирање 31.01.2020 година.


240. Општина Вевчани 01/2020

Датум на публикување 24.01.2020 година.

Краен рок на аплицирање 28.01.2020 година.


241. Државен пазарен инспекторат 01/2020

Датум на публикување 24.01.2020 година.

Краен рок на аплицирање 28.01.2020 година.


242. ЈОУГД „Детска радост“ - Струмица 01/2020 

Датум на публикување 27.01.2020 година.

Краен рок на аплицирање 31.01.2020 година.


243. Собрание на Република Северна Македонија 01/2020

Датум на публикување 27.01.2020 година.

Краен рок на аплицирање 31.01.2020 година.